دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست , 2021-06-09

عنوان : ( بررسی روند تغییرات زمانی شاخص‌های کیفی آب آبیاری در رودخانه شیرین دره، شمال شرق ایران )

نویسندگان: مریم تاج بخشیان , ابوالفضل مساعدی , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه با استفاده از شاخص‌های مختلفی به بررسی تغییرات زمانی کیفیت آب رودخانه شیرین دره طی سال‌های 1397-1374 (شمال شرق ایران) در محل دو ایستگاه قتلیش و قلعه بربر جهت آبیاری زمین با استفاده از شاخص‌های پتانسیل شوری، نسبت جذب سدیم، نسبت Kelley، کربنات و بیکربنات سدیم باقیمانده، خطر منیزیم و نمودار Wilcox پرداخته شد. شاخص‌ پتانسیل شوری کیفیت خوب تا غیر قابل قبول، شاخص‌های نسبت جذب سدیم، نسبت Kelley، کربنات و بیکربنات سدیم باقیمانده کیفیت خوب، و شاخص خطر منیزیم کیفیت‌های مناسب و نامناسب را در هر دو ایستگاه نشان داد و براساس نمودار Wilcox نیز بیشتر نمونه‌های آب در هر دو ایستگاه کیفیت متوسطی جهت آبیاری زمین داشتند. بررسی روند تغییرات شاخص‌های کیفی مورد مطالعه براساس آزمون Mann-Kendall نشان داد شاخص‌های نسبت جذب سدیم، نسبت Kelley و کربنات سدیم باقیمانده در طی دوره آماری مورد مطالعه افزایش معنی‌داری داشته که به دلیل افزایش غلظت یون‌های سدیم، کربنات و بیکربنات نسبت به یون‌های کلسیم و منیزیم در نتیجه رهاسازی آن‌ها از سازندهای دربرگیرنده خود می‌باشد. هم‌چنین، شاخص خطر منیزیم کاهش معنی‌داری داشت که عمدتاً به دلیل افزایش غلظت یون‌ کلسیم نسبت به یون منیزیم در طی زمان و در نتیجه واکنش بین آب و سازندهای حاوی این یون می‌باشد. بنابراین، زمین‌شناسی منطقه و نوع سازندهای رخنمون یافته را می‌توان یکی از عوامل زیست محیطی عمده در کنترل نرخ ورود یون‌ها به داخل آب و در نتیجه کیفیت آب برای آبیاری زمین در نظر گرفت.

کلمات کلیدی

رودخانه شیرین دره؛ نسبت جذب سدیم؛ خطر منیزیم؛ کشاورزی؛ نمودار Wilcox
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085521,
author = {تاج بخشیان, مریم and مساعدی, ابوالفضل and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {بررسی روند تغییرات زمانی شاخص‌های کیفی آب آبیاری در رودخانه شیرین دره، شمال شرق ایران},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2021},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {رودخانه شیرین دره؛ نسبت جذب سدیم؛ خطر منیزیم؛ کشاورزی؛ نمودار Wilcox},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روند تغییرات زمانی شاخص‌های کیفی آب آبیاری در رودخانه شیرین دره، شمال شرق ایران
%A تاج بخشیان, مریم
%A مساعدی, ابوالفضل
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2021

[Download]