پژوهش‌های پولی- بانکی, دوره (13), شماره (45), سال (2021-1) , صفحات (485-524)

عنوان : ( تعیین مقدار بهینٔه تمرکز بازار برای حداکثرسازی ثبات صنعت بانکداری )

نویسندگان: حسن رضایی , محمدرضا لطفعلی پور , محمدعلی فلاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده ثبات بانکی در سالهای اخیر به ویژه پس از بحران مالی سالهای ۲۰۰۹-۲۰۰۸ ،بیش از پیش در سیاستگذاریها مورد توجه قرار گرفته است. علیرغم اینکه رقابت به عنوان پیش شرطی برای بهره وری، نوآوری فنّاورانه، توسعٔه نهادی، و فراگیری مالی مطرح میشود، تأثیر رقابت بانکی در ثبات مالی همچنان مورد بحث است. در این مقاله، مقدار بهینٔه رقابت و تمرکز بازار برای حداکثرسازی ثبات صنعت بانکداری موردمطالعه قرار میگیرد. برای آزمون و تخمین رابطه بین متغیرها از آمار ۱۷۰ کشور برای سالهای ۲۰۱۷-۱۹۹۵ بهصورت ترکیبی در قالب مدل پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی دومرحلهای استفاده شده است. رابطهای U شکل وارون بین تمرکز و ثبات بهدست آمد. تا سطح آستانٔه ۰٫۱۸ برای شاخص لرنر، با افزایش تمرکز، ثبات افزایش مییابد. تمرکز بیشتر از آن احتمالا باعث تشدید رفتار فردی بانکها خواهد شد و میتواند برای ثبات صنعت بانکداری مضر باشد. اما لحاظ کیفیت نهادی باعث میشود تا رابطه بین تمرکز و ثبات بهصورت U شود و بعد از نقطٔه آستانٔه متغیر تعاملی کیفیت نهادی و قدرت بازار، افزایش قدرت بازار باعث افزایش ثبات شود.

کلمات کلیدی

, ساختار بازار, ثبات بانکی, آزادی اقتصادی, گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دومرحله ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085553,
author = {رضایی, حسن and لطفعلی پور, محمدرضا and فلاحی, محمدعلی},
title = {تعیین مقدار بهینٔه تمرکز بازار برای حداکثرسازی ثبات صنعت بانکداری},
journal = {پژوهش‌های پولی- بانکی},
year = {2021},
volume = {13},
number = {45},
month = {January},
issn = {2645-3355},
pages = {485--524},
numpages = {39},
keywords = {ساختار بازار، ثبات بانکی، آزادی اقتصادی، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دومرحله ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین مقدار بهینٔه تمرکز بازار برای حداکثرسازی ثبات صنعت بانکداری
%A رضایی, حسن
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A فلاحی, محمدعلی
%J پژوهش‌های پولی- بانکی
%@ 2645-3355
%D 2021

[Download]