پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی, دوره (22), شماره (5), سال (2022-9) , صفحات (161-188)

عنوان : ( نقدی بر کتاب «تاریخ مدیریت آموزشی از منظر کتب درسی» )

نویسندگان: رضوان حسین قلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این نوشتار، تحلیل و نقد کتاب «تاریخ مدیریت آموزشی از منظر کتب درسی» می‌باشد. این کتاب، واقعیت مدیریت آموزشی را در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی در آینه کتب درسی عمومی این حوزه بازنمایی می‌کند و به واسطه انتخاب ابزاری متفاوت برای مرور سیر تاریخی مدیریت آموزشی، کتابی ارزشمند به شمار می‌آید. بنابراین، ضمن تحلیل ویژگی‌های ساختاری، محتوایی و روش‌شناختی این اثر تاریخی، قوت ها و کاستی های آن شناسایی و استخراج شد. از مهم‌ترین نکات قابل تأمل در این کتاب می‌توان به اعتبار طبقه‌بندی دوره‌های تاریخی مدیریت آموزشی در مقایسه با طبقه‌بندی‌های مشابه، کاربرد واژه‌های چندمعنایی در نام‌گذاری دوره‌های تاریخی، ابهام در تمیز کتب درسی عمومی و تخصصی مدیریت آموزشی و عدم تجانس درونی محتوای هر دوره اشاره نمود. همچنین، درنتیجه مقابله متن، کیفیت ترجمه فارسی کتاب از حیث جایگزینی معادل‌های تخصصی فارسی و صحیح، سلاست و روانی متن و نیز قواعد نگارشی و ویرایشی مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, مدیریت آموزشی, مدیریت مدرسه, تاریخ, کتاب درسی, مدیران مدرسه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085563,
author = {حسین قلی زاده, رضوان},
title = {نقدی بر کتاب «تاریخ مدیریت آموزشی از منظر کتب درسی»},
journal = {پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی},
year = {2022},
volume = {22},
number = {5},
month = {September},
issn = {2383-1650},
pages = {161--188},
numpages = {27},
keywords = {مدیریت آموزشی، مدیریت مدرسه، تاریخ، کتاب درسی، مدیران مدرسه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقدی بر کتاب «تاریخ مدیریت آموزشی از منظر کتب درسی»
%A حسین قلی زاده, رضوان
%J پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
%@ 2383-1650
%D 2022

[Download]