پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2020-12) , صفحات (99-114)

عنوان : ( سیاست ها و راهکارهای آلکرت برای ایجاد ثبات سیاسی و تأمین امنیت خراسان )

نویسندگان: قاسم قریب , جواد عباسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حکومت آلکرت، همزمان با هجوم مغولان به ایران، در شرق خراسان بزرگ تأسیس شد و از آغاز برتری مهاجمان مغول را پذیرفت. در عصر حاکمیت آل کرت بر خراسان، عوامل متعددی سبب ناآرامی این ایالت بود و حاکمان کرت توانستند با سیاست های ویژه خود، ثبات سیاسی این منطقه را تأمین کنند. مسئله پژوهش حاضر، شناسایی سیاست آلکرت برای ایجاد ثبات سیاسی در خراسان و یافتن راهکارهای این حکومت برای تأمین امنیت در این منطقه است. این پژوهش از نوع تاریخی و با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانهای به نگارش درآمده است. نتیجه بررسی سیاست و راهکارهای آل کرت نشان می دهد که آنان در برابر هر تهدید برهم زننده ثبات سیاسی خراسان، واکنش متناسب با آن را از خود نشان می دادند. آلکرت با پذیرش مشروعیت حکومت ایلخانی، گرچه بخشی از استقلال خود را در امور داخلی و خارجی از دست داد اما توانستند خراسان را از نبردهای فرساینده با حکومت مرکزی برکنار نگه دارند. آل کرت در برابر توسعه طلبی های جغتاییان راه حل مقاومت نظامی را برگزیدند و در برابر فزون طلبی های سرداران مغول مستقر در خراسان نیز ایستادگی کردند. آنان به خوبی از عهده مرزداری شرق خراسان در برابر حکومت های سلطان نشین رود سند برآمدند و شورشیان نکودری و حاکمان محلی سیستان را تحت نظارت دقیق قرار دادند. عملکرد آلکرت پس از سقوط ایلخانان همچنان ثبات سیاسی خراسان را حفظ کرد و آنان با پذیرش مشروعیت ایلخان خواندگان طغاتیموری و ایجاد روابط خوب با جانیقربانی ها از تنش های احتمالی کاستند. آلکرت در برابر پیشروی های سربداران گزینه نظامی را برگزیدند و با استفاده از توان مذهبی اهل سنت و صوفیان خراسان موفق به مهار این حکومت شدند.

کلمات کلیدی

, آل کرت, خراسان, ایلخانان, جغتاییان, نکودریان, سربداران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085592,
author = {قریب, قاسم and عباسی, جواد},
title = {سیاست ها و راهکارهای آلکرت برای ایجاد ثبات سیاسی و تأمین امنیت خراسان},
journal = {پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران},
year = {2020},
volume = {9},
number = {1},
month = {December},
issn = {2345-2390},
pages = {99--114},
numpages = {15},
keywords = {آل کرت، خراسان، ایلخانان، جغتاییان، نکودریان، سربداران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سیاست ها و راهکارهای آلکرت برای ایجاد ثبات سیاسی و تأمین امنیت خراسان
%A قریب, قاسم
%A عباسی, جواد
%J پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
%@ 2345-2390
%D 2020

[Download]