پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, دوره (29), شماره (97), سال (2021-6) , صفحات (131-168)

عنوان : ( مطالعه میزان تأثیر بر خی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجا ری شبکه بانکی از بخش دولتی در شرایط تحر یم: کاربردی از الگوهای تبدیل موجک و مارکوف سویچینگ )

نویسندگان: سهیل رودری , مسعود همایونی فر , مصطفی سلیمی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به برر س ی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجا ر ی از بخش دولتی با تأکید بر نوسانات بازارها ی دار ایی در دوره 1384:1 پرداخته است. بدین منظور جهت استخراج نوسانات نرخ ارز و شاخص سهام از ا لگو ی تبد یل موجک - زمانی 1397:4 گسسته دابشیز استفاده شده است و در نها یت بر ا ی برر س ی تأثیر متغیرها ی پژوهش بر مطالبات غیرجا ر ی از بخش دولت از الگو ی مارکوف سو یچ ینگ استفاده شده است. رشد بخش نفتی در کشور در ر ژ یم بالا تأثیر منفی و معنادار و در ر ژ یم پایین تأثیر مثبت و معنادار دارد. بهبود و رشد بخش خدمات و صنعت در تما م ی سطوح و ر ژ ی مه ا ی مطالبا ت بان ک ی از بخش دول ت ی تأثی ر من ف ی و معنادار دارد. همچ ن ی ن افز ا ی ش اندازه دولت در حال ت یک ه مطالبات بان ک ی از دولت در سطح و ر ژ ی م بالا باشد تأثی ر مثبت و معنادار دارد. در شر ا ی ط تح ر ی م نوسانات کوتا همدت نرخ ارز ک ه عمدتاً از جنس افز ا ی ش نرخ ارز م یباشد ، م یتوان د م وج ب کاهش مطالبات بان ک ی از بخش دول ت ی در تما م ی ر ژیمها شود. نوسانات نرخ ارز در شر ا یط تحر یم چنانچه ادام هدار باشد فارغ از ر ژ یم و سطح مطالبات بان ک ی از دولت موجب افز ا ی ش معنادار مطالبات بان ک ی میشو د . همچ ن ی ن نوسانات شاخص سهام چنانچه کوتا همدت باشد در هر دو ر ژ یم مطالبا ت بانکی از بخش دول ت ی موجب کاهش آن شده است. چنانچه نوسانات نرخ ارز نا ش ی از عوامل برو نز ا مانند تح ر ی م نباشد در تما م ی دور هه ا ی زما ن ی بروز نوسانات و تما م ی سطوح م طالبات بان ک ی از دولت، م یتواند موجب افز ا یش مطالبات بانکی شود .

کلمات کلیدی

, ارزش افزوده بخشها ی اقتصاد, چرخه ها ی تجار ی, تحریم , الگو ی مارکوف سویچینگ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085598,
author = {رودری, سهیل and همایونی فر, مسعود and سلیمی فر, مصطفی},
title = {مطالعه میزان تأثیر بر خی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجا ری شبکه بانکی از بخش دولتی در شرایط تحر یم: کاربردی از الگوهای تبدیل موجک و مارکوف سویچینگ},
journal = {پژوهش ها و سیاست های اقتصادی},
year = {2021},
volume = {29},
number = {97},
month = {June},
issn = {1027-9024},
pages = {131--168},
numpages = {37},
keywords = {ارزش افزوده بخشها ی اقتصاد، چرخه ها ی تجار ی، تحریم ، الگو ی مارکوف سویچینگ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه میزان تأثیر بر خی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجا ری شبکه بانکی از بخش دولتی در شرایط تحر یم: کاربردی از الگوهای تبدیل موجک و مارکوف سویچینگ
%A رودری, سهیل
%A همایونی فر, مسعود
%A سلیمی فر, مصطفی
%J پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
%@ 1027-9024
%D 2021

[Download]