پژوهش های میوه کاری, دوره (4), شماره (2), سال (2020-1) , صفحات (1-17)

عنوان : ( تاثیر سطوح مختلف سدیم نیتروپروساید بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور در شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: بهرام عابدی , مهدی آران , علی تهرانی فر , مهدی پارسا , سهراب داورپناه , ایوب مزارعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، به منظور بررسی اثر سدیم نیتروپروساید بر کاهش صدمات ناشی از تنش خشکی بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور بیدانه سفید، یاقوتی و عسکری، آزمایشی در سال ۱۳۹4 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. تیمارهای آبیاری در چهار سطح شامل آبیاری کامل (100 درصد ظرفیت زراعی)، تنش آبی متوسط (60 درصد ظرفیت زراعی)، تنش آبی شدید (30 درصد ظرفیت زراعی) و تیمار آبیاری مجدد پس از تیمار تنش شدید و محلول پاشی سدیم‌نیتروپروساید در سه سطح شامل غلظت‌های صفر، 5/0 و یک میلی مولار بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش ارتفاع، قطر ساقه، میزان کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ و پایداری غشاء شد و در مقابل میزان قندهای محلول کل، کاروتنوئید، پرولین، فعالیت آنزیم‌های گایاکول پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز و کاتالاز تحت شرایط خشکی افزایش یافتند. رقم یاقوتی در بیشتر صفات مورد بررسی در شرایط تنش خشکی وضعیت بهتری داشت و به نظر می‌رسد که این رقم نسبت به دو رقم دیگر به خشکی مقاوم‌تر باشد. کاربرد سدیم نیتروپروساید اثرات مضر حاصـل از تـنش خشکی را در ارقام انگور کاهش داده و سبب افزایش ارتفاع، قطر ساقه، محتوای نسبی آب برگ، محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی، پایداری غشاء، میزان قندهای محلول کل، کاروتنوئید، پرولین، فعالیت آنزیم‌های گایاکول پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز و کاتالاز شد. در مجموع می‌توان اظهار نمود که مصرف سدیم نیتروپروساید (خصوصاً در غلظت 5/0 میلی مولار) می‌تواند باعث کـاهش اثرات سوء تنش و بهبود رشد در ارقام انگور ‌شود

کلمات کلیدی

آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی پرولین رنگیزه‌های فتوسنتزی محلول‌پاشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085604,
author = {عابدی, بهرام and مهدی آران and تهرانی فر, علی and پارسا, مهدی and داورپناه, سهراب and ایوب مزارعی},
title = {تاثیر سطوح مختلف سدیم نیتروپروساید بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور در شرایط تنش خشکی},
journal = {پژوهش های میوه کاری},
year = {2020},
volume = {4},
number = {2},
month = {January},
issn = {2538-4376},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی پرولین رنگیزه‌های فتوسنتزی محلول‌پاشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سطوح مختلف سدیم نیتروپروساید بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور در شرایط تنش خشکی
%A عابدی, بهرام
%A مهدی آران
%A تهرانی فر, علی
%A پارسا, مهدی
%A داورپناه, سهراب
%A ایوب مزارعی
%J پژوهش های میوه کاری
%@ 2538-4376
%D 2020

[Download]