حدیث و اندیشه, دوره (دوم), شماره (29), سال (2021-1) , صفحات (196-224)

عنوان : ( اعتبار سنجی سندی و دلالی حدیث «یرجح مدادالعلما علی دماء الشهدا در منابع فریقین )

نویسندگان: حسین جدی , مصطفی نیرومند , منصور پهلوان , سهیلا پیروزفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در منابع دینی فریقین این حدیث از شهرت و کثرت نقل استعمال و استناد بسیاری برخوردار است اکثر محدثان و شارحان به دلیل اغماض از بخش ابتدایی آن تقطیع نامناسب ، نقل به معنا و دخالت ارتکازات ذهنی در فرایند فهم دلالی آن برداشت های متفاوت و گاه متعارضی از حدیث ارائه نموده اند این مقاله با بیان کیفیت و چگونگی وضع موازین در قیامت تبیین مفهوم ترجیح و تفاوت آن با تفضیل و شرح مراد معصوم علیه السلام از عالمان در عبارت مدادالعلما افضل من .... در صدد ایضاح مدلول حدیث است از این رو پس از واکاوی دقیق متن حدیث در منابع فریقین و توجه به سند و دلالت آن با رویکردی توصیفی تحلیلی با معرفی معصومان علیهم السلام به مثابه معیار حقیقی موازین در گستره قیامت و تأکید بر معنای ترجیح و نه تفضیل و تفوق و توجه به کاربست آن در حدیث رجحان جوهر عالمان بر خون شهیدان را رهاورد نوعی نسبت سنجی میان مدادالعلما و دماء الشهدا با معیارهای توزین باید برشمردهمچنین این ویژگی را صرفا شامل دانشمندانی باید دانست که در متون دینی به آن ها عالمان ربانی اطلاق می شودکه علاوه بر روایت ووراثت علوم انبیاء پیوندی وثیق با خدای سبحان برقرار نمودند.

کلمات کلیدی

, شهید؛ مدادالعلماء, دواء الشهدا, عالمان ربانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085611,
author = {جدی, حسین and مصطفی نیرومند and منصور پهلوان and پیروزفر, سهیلا},
title = {اعتبار سنجی سندی و دلالی حدیث «یرجح مدادالعلما علی دماء الشهدا در منابع فریقین},
journal = {حدیث و اندیشه},
year = {2021},
volume = {دوم},
number = {29},
month = {January},
issn = {2322-3820},
pages = {196--224},
numpages = {28},
keywords = {شهید؛ مدادالعلماء، دواء الشهدا،عالمان ربانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اعتبار سنجی سندی و دلالی حدیث «یرجح مدادالعلما علی دماء الشهدا در منابع فریقین
%A جدی, حسین
%A مصطفی نیرومند
%A منصور پهلوان
%A پیروزفر, سهیلا
%J حدیث و اندیشه
%@ 2322-3820
%D 2021

[Download]