برنامه ریزی منطقه‌ای, دوره (9), شماره (36), سال (2020-1) , صفحات (17-30)

عنوان : ( تحلیلی بر رابطه پراکنش توزیع خدمات اساسی و شاخص های جمیعتی با تاکید بر نطریه عدالت فضایی در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: لیدا علیزاده دولت آبادی , حمید شایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده امروزه یکی از موضوعات مهم در برنامه ریزی منطقه ای، مسئله توسعه متعادل و متناسب خدمات اساسی متناسب با پراکنش جمعیت آن منطقه میباشد. چرا که عدم توزیع خدمات مذبور منجر به ایجاد بحران های جمعیتی، اجتماعی و مشکلات پیچیدة فضایی در راستای توزیـع عادلانـه و توسعة متوازن مناطق خواهد شد. هدف از این پژوهش، سنجش سطح خدمات زیر ساختی شهری- روستایی و رابطه آن با پراکنش جمعیتی در استان خراسان رضوی می باشد. این پژوهش دارای ماهیتی توصیفی- تحلیلی بوده که جهت گردآوری داده ها از مطالعات اسنادی و میدانی و برای تحلیل داده های خام و پهنه بندی شهرستانهای استان خراسان رضوی از مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره و نرم افزار GIS استفاده شد. در این رابطه، یافته های حاصل از مدل ویکور و مدل سلسله مراتب فازی در سطح شهرستانهای استان بیانگر عدم توزیع متعادل خدمات می باشد. شهرستان مشهد در بالاترین سطح از برخورداری و شهرستانهای سبزوار و نیشابور در حد متوسط و شهرستانهای خلیل آباد و جوین در سطح نامطلوب قرارگرفته اند. با توجه به اینکه شهر مشهد اولین شهر زیارتی ایران بوده به عنوان بزرگترین کانون جذب جمعیتی در این استان می باشد. در وهله اول به نظر می رسد این خدمات در سطح استانی در مقایسه با سایر مراکز جمعیتی متعادل نباشد و لذا این تحقیق دنبال این می باشد که چه راهکارهایی با توجه به شرایط محلی و منطقه ای که عملی و قابل اجرا باشد می توان ارائه داد که این مراکز جمعیتی به سمت نقطه تعادلی کشیده شود. در ادامه، جهت بررسی ارتباط بین شاخص های جمعیتی با وضعیت برخورداری شهرستان ها به لحاظ خدمات شهری از آزمون پیرسون استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد؛ بین تراکم جمعیت و نرخ رشد جمعیت با تمرکز خدمات، به ترتیب با ضریب 0، 721/0 و 76/0 رابطه مستقیمی وجود دارد، از سوی دیگر، فاصله از مرکز استان با سطح برخورداری از خدمات اساسی با ضریب 0 و 113/0 رابطه چندان معنی داری ندارد. واژه های کلیدی: پراکنش جمعیت، توزیع خدمات، عدالت فضایی، نابرابری منطقه ای، استان خراسان رضوی.

کلمات کلیدی

, پراکنش جمعیت, توزیع خدمات, عدالت فضایی, نابرابری منطقه ای, استان خراسان رضوی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085613,
author = {علیزاده دولت آبادی, لیدا and شایان, حمید},
title = {تحلیلی بر رابطه پراکنش توزیع خدمات اساسی و شاخص های جمیعتی با تاکید بر نطریه عدالت فضایی در استان خراسان رضوی},
journal = {برنامه ریزی منطقه‌ای},
year = {2020},
volume = {9},
number = {36},
month = {January},
issn = {2251-6735},
pages = {17--30},
numpages = {13},
keywords = {پراکنش جمعیت، توزیع خدمات، عدالت فضایی، نابرابری منطقه ای، استان خراسان رضوی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیلی بر رابطه پراکنش توزیع خدمات اساسی و شاخص های جمیعتی با تاکید بر نطریه عدالت فضایی در استان خراسان رضوی
%A علیزاده دولت آبادی, لیدا
%A شایان, حمید
%J برنامه ریزی منطقه‌ای
%@ 2251-6735
%D 2020

[Download]