پژوهش‌های روستایی, دوره (11), شماره (4), سال (2020-3) , صفحات (766-779)

عنوان : ( روستا در - قدرت و در قدرت. دیرینه شناسی روابط شهر و روستا در ایران )

نویسندگان: ابوالفضل زارعی , حمید شایان , جعفر جوان , حمداله سجاسی قیداری , امید علی خوارزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روستاها با تولید و انتقال قدرت به شهرها و شهرها با مصرف و اِعمال قدرت به روستاها، روابط پیچیده و طولانی در طول زمان داشته اند. درک این روابط نیازمند مطالعه روند اثرگذاری نیروهای تولیدکننده و مصرف کننده قدرت است. لذا در این مطالعه از روش کیفی دیرینه شناسی فوکو استفاده شد. بر این اساس روابط قدرت بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به دوره های چهارگانه ی: قبل از صفویه، صفویه تا مشروطه، مشروطه تا انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی و بعد از آن تقسیم شدند. طبق یافته ها در مراحل اولیه، روابط روستا با شهر به شکل انتقال مالیات و تأمین سرباز بوده اما به مرور زمان و با مداخله عوامل مختلف داخلی-پیدایش نفت، اصلاحات ارضی - و خارجی-تجارت بین المللی، دگردیسی در شکل انتقال قدرت به وجود آمد و با ورود دولت و برقراری روابط سرمایه داری در روستاها و ورود کالاهای تجملی، باعث تهی شدن روستاها از قدرت گردید. بنابراین شهرها به عنوان پایگاه قدرت از زمان پیدایش همواره عاملی در جهت تضعیف قدرت روستاها بوده اند و در این مسیر از شگردهای متعددی بهره گرفته اند که در آغاز بیشتر ماهیت آشکار داشت و امروزه در قالب خدمت به نواحی روستایی جلوه نمایی می کند. برای تغییر در روابط قدرت بین شهرها و روستاها و ایجاد توازن قدرت منطقی می توان: -اختلافات قدرت بین شهرها و روستاها را تعدیل و دسترسی به قدرت را برای همگان ممکن نمود. -از توزیع متناسب قدرت میان ذینفعان اطمینان حاصل کرد. -ساختار مناسب برای نهادینه سازی فرآیند قدرت بین شهرها و روستاها و توزیع مجدد آن انجام داد.

کلمات کلیدی

فضاهای روستایی . محیط های شهری. تولید کنندگان. مصرف کنندگان. روابط قدرت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085614,
author = {زارعی, ابوالفضل and شایان, حمید and جوان, جعفر and سجاسی قیداری, حمداله and خوارزمی, امید علی},
title = {روستا در - قدرت و در قدرت. دیرینه شناسی روابط شهر و روستا در ایران},
journal = {پژوهش‌های روستایی},
year = {2020},
volume = {11},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-7373},
pages = {766--779},
numpages = {13},
keywords = {فضاهای روستایی . محیط های شهری. تولید کنندگان. مصرف کنندگان. روابط قدرت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روستا در - قدرت و در قدرت. دیرینه شناسی روابط شهر و روستا در ایران
%A زارعی, ابوالفضل
%A شایان, حمید
%A جوان, جعفر
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A خوارزمی, امید علی
%J پژوهش‌های روستایی
%@ 2008-7373
%D 2020

[Download]