آبیاری و زهکشی ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2021-7) , صفحات (316-328)

عنوان : ( کاربست مدل سازی مبتنی بر عامل به منظور شبیه سازی اثر سناریوهای قیمتی و انشعاب رایگان بر تقاضای آب )

نویسندگان: سیدفرزاد موسوی , نرگس صالح نیا , احمد سیفی , احمدرضا اصغرپور ماسوله ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش جمعیت شهرها همراه با تمایل به رفاه و بهداشت بهتر باعث افزایش تقاضای آب شده است. از طرف دیگر، قرار گرفتن بسیاری از شهرها در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان و پایین بودن میزان بارش ها و منابع آبی تجدید پذیر، زمینه بروز یک بحران در تأمین آب موردنیاز را فراهم می آورد. شهر شیراز ازجمله کلان شهرهایی است که با این مشکل مواجه است و در فصول گرم سال افت فشار و قطعی آب را تجربه می کند. افزایش عرضه ی آب بدون در نظر گرفتن مدیریت تقاضا، بروز بحران را سخت‌تر خواهد کرد. از طرفی تعیین قیمت از مهم‌ترین دغدغه های سیاست‌گذار در مدیریت تقاضا است. با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین نقش تعاملات اجتماعی بین مصرف کنندگان و شبکه اجتماع هم-جوار بر رفتار مصرفی آب، مطالعه ی حاضر بر تهیه ی یک چهارچوب مبتنی بر عامل در بررسی تقاضای آب و تغییرات رفتار مصرفی (فرآیند انتشار) تمرکز می کند. مدل برای مصرف آب خانگی شهر شیراز در دوره زمانی 1397-1384 کالیبره و برای سال های 1410-1398 سناریوهای افزایش قیمت (برای همه یا فقط بخشی از مصرف‌کنندگان) و نیز اعطای انشعابات رایگان شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش های اندک قیمت آب نتایج ملموسی بر مصرف و بهبود رفتار هم کارانه ندارد، همچنین دادن انشعاب رایگان به برخی از مصرف‌کنندگان باعث تشدید رفتار غیرهمکارانه در بین دیگر مصرف‌کنندگان و افزایش شدید مصرف خواهد شد.

کلمات کلیدی

, مدل سازی مبتنی بر عامل, تقاضای آب, فرآیند انتشار, قیمت گذاری آب, انشعاب رایگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085619,
author = {موسوی, سیدفرزاد and صالح نیا, نرگس and سیفی, احمد and اصغرپور ماسوله, احمدرضا},
title = {کاربست مدل سازی مبتنی بر عامل به منظور شبیه سازی اثر سناریوهای قیمتی و انشعاب رایگان بر تقاضای آب},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2021},
volume = {15},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7942},
pages = {316--328},
numpages = {12},
keywords = {مدل سازی مبتنی بر عامل، تقاضای آب، فرآیند انتشار، قیمت گذاری آب، انشعاب رایگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربست مدل سازی مبتنی بر عامل به منظور شبیه سازی اثر سناریوهای قیمتی و انشعاب رایگان بر تقاضای آب
%A موسوی, سیدفرزاد
%A صالح نیا, نرگس
%A سیفی, احمد
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2021

[Download]