مرتع و آبخیزداری, دوره (74), شماره (2), سال (2021-7) , صفحات (373-392)

عنوان : ( آنالیز ریسک و رتبه بندی زیر حوضه ها به منظور جانمایی LID ها درکنترل سیلاب شهری ( مطالعه موردی: مناطق 10 و 11 مشهد) )

نویسندگان: حامد زاهدی خامنه , سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش سیستم جمع آوری آب های سطحی مناطق 10 و 11 شهر مشهد مدل سازی گردید. جهت ارزیابی شرایط سیستم آنالیز ریسک و همچنین به منظور مکان یابی جهت اجرای طرح های توسعه کم اثر (LID)، از آنالیز ریسک استفاده شد. نتایج نشان داد که سیستم جمع آوری اگر چه برای سیلاب های با دوره بازگشت دوساله مشکل خاصی ندارد ولی برای سیلاب های با دوره بازگشت بالاتر ظرفیت مناسب ندارد و به ترتیب 29 و 38 درصد از کانال ها دچار پس زدگی و آبگرفتگی می شوند. جهت آنالیز ریسک از دو پارامتر احتمال شکست (pof) و پیامد شکست (cof) استفاده شد. نتایج با استفاده از Z-Score دسته بندی و زیر حوضه ها به 5 گروه تفکیک شدند. نتایج نشان داد که به ترتیب در مناطق 10 و 11 ، 61.9 و 49.5درصد از زیر حوضه در دسته با احتمال شکست بالا (گروه های 4 و 5 ) قراردارند . همچنین بررسی پیامد شکست نشان داد که 16.3 درصد از زیر حوضه های منطقه 10 و 24 درصد از زیر حوضه های منطقه 11 در گروه با پیامد شکست بالا قرار دارند. جهت رتبه بندی نهایی زیر حوضه به منظور اولویت بندی در جانمایی طرح های LID علاوه بر آنالیز ریسک، زیر حوضه ها بر اساس اولویت های اقتصادی اجتماعی و کاربری اراضی نیز دسته بندی گردید. رتبه بندی نهایی نشان داد 6.6 درصد از زیر حوضه های مورد مطالعه که شامل 22.8 درصد از مساحت محدوده مورد بررسی هستند در دسته با ریسک بالا قرار می گیرند. انجام رتبه بندی، مناطق با خطر سیل بالا را تحت فشار می گذارد که کنترل LID را بپذیرند و سرمایه گذاری انجام دهند ، همچنین به مناطقی که خطر سیل کمتری دارند اما احتمال بالاتر در اجرا و سرمایگذاری LID ها دارند سود می رسانند.

کلمات کلیدی

, مدیریت سیلاب, رواناب, توسعه کم اثر, رتبه بندی زیرحوضه , ارزیابی ریسک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085628,
author = {زاهدی خامنه, حامد and خداشناس, سعیدرضا},
title = {آنالیز ریسک و رتبه بندی زیر حوضه ها به منظور جانمایی LID ها درکنترل سیلاب شهری ( مطالعه موردی: مناطق 10 و 11 مشهد)},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2021},
volume = {74},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-5044},
pages = {373--392},
numpages = {19},
keywords = {مدیریت سیلاب، رواناب، توسعه کم اثر، رتبه بندی زیرحوضه ، ارزیابی ریسک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آنالیز ریسک و رتبه بندی زیر حوضه ها به منظور جانمایی LID ها درکنترل سیلاب شهری ( مطالعه موردی: مناطق 10 و 11 مشهد)
%A زاهدی خامنه, حامد
%A خداشناس, سعیدرضا
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2021

[Download]