پژوهش های اسلامی زن و خانواده, دوره (1), شماره (1), سال (2019-12) , صفحات (113-134)

عنوان : ( تحلیل محتوای کتب منتشر شده در عرصه مطالعات زنان و خانواده )

نویسندگان: طاهره رحیم پور ازغدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیفیت و کمیت کالاهای فرهنگی از جمله کتاب، در هر جامعه، حامل پیام هلی مهمی در پژوهش های اجتماعی است که زنان بخش مهمی از این جامعه هدف را تشکیل می دهند. این مقاله به منظور درک وضعیت نشر کتب به لحاظ محتوا، به بررسی کتب منتشر شده (1394- 1389) در موضوع زن و خانواده پرداخته است. روش پژوهش، تحلیل محتوا از نوع مضمونی (روان شناسی، مذهبی و...) بوده و واحد ثبت و واحد زمینه در این روش، همان مضمون است. در این تحقیق پس از مقوله بندی و کد گذاری مضامین کتاب ها و استخراج سال تالیف یا ترجمه و تعیین جنسیت نویسنده یا مولف، داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شده است. جامعه آماری این نوشتار مشتمل بر کلیه آثاری است که در عنوان آنها کلمه زن یا خانواده به کار رفته است. این کتب در دو پایگاه کتابخانه ملی و آستان قدس رضوی جست و جو و از روش تمام شماری در بررسی استفاده شده است. بررسی ها نشان داد در حالی که کتب روان شناسی و ادبیات همواره در صدر و جامعه شناسی سومین اولویت بوده، حوزه ادبیات به همراه حقوق، رشد دو برابری را تجربه کرده و در عرصه های دیگر با کاهش نشر کتاب مواجه بوده ایم. اگرچه کتب مذهبی در کنار کتاب های روانشناسی و ادبیات تا سال 1392 بالاترین رشد را داشته، در سال 1394 عرصه مذهبی بیشترین کاهش و عرصه ادبیات بیشترین افزایش را نشان می دهد. شیب کاهش کتب مذهبی نسبت به سایر موارد نشان می دهد با نسبت مشخصی، این کتب همواره منتشر شده، بر خلاف کتب تاریخ که یک باره نشر آن ها متوقف شده است. به نظر می رسد ضمن آنکه بین حوزه نشر( به ویژه تولید کتاب) و مسائل و مطالبات مردمی، رابطه روشنی برقرار است، جریان های اجتماعی و سیاسی نیز بر انتشارات کمی و کیفی در حوزه زنان و خانواده تاثیر گذار خواهد بود.

کلمات کلیدی

, خانواده, تحلیل محتوی, مطالعات زنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085738,
author = {رحیم پور ازغدی, طاهره},
title = {تحلیل محتوای کتب منتشر شده در عرصه مطالعات زنان و خانواده},
journal = {پژوهش های اسلامی زن و خانواده},
year = {2019},
volume = {1},
number = {1},
month = {December},
issn = {****-0039},
pages = {113--134},
numpages = {21},
keywords = {خانواده، تحلیل محتوی، مطالعات زنان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل محتوای کتب منتشر شده در عرصه مطالعات زنان و خانواده
%A رحیم پور ازغدی, طاهره
%J پژوهش های اسلامی زن و خانواده
%@ ****-0039
%D 2019

[Download]