هشتمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , 2021-06-17

عنوان : ( بررسی رفتار تیرهای عمیق تقویت شده با ورق FRP به روش NSM )

نویسندگان: مریم تقی زاده , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاهش تأثیرگذاری پوشش محافظ در سازه‌های بتن مسلح، برگرفته از تغییراتی است که در ساختار بتن و شرایط محیطی آن صورت می‌گیرد [1]؛ اهمیت نقش تیر نیز به عنوان یک عضو اصلی و پُرکاربرد در سازه، شناخت راهکارهای مناسب را برای بهبود کارایی آن، ملزم می‌کند. در این پژوهش برای دست‌یابی به این هدف، تأثیر سه نوع ورق AFRP، GFRP و CFRP به روش NSM و در جهت عمود بر ترک‌ها که بهترین شرایط را ایجاد می‌کند، بر روی تیرهای عمیق بتن مسلح بررسی می‌شود. بدین منظور جهت الگوسازی و تجزیه‌ی آن‌ها از نرم‌افزار اجزاء محدود ABAQUS استفاده شده است. نتایج حاکی از افزایش مقاومت و سختی تیرهای عمیق تقویت شده نسبت به بدون تقویت می‌باشد؛ این میزان رشد در مقاومت و سختی، برای AFRP، GFRP و CFRP به ترتیب: 57/0%، 43/1%، 48/2% و 18/3%، 6/5%، 67/11% مشاهده می‌شود.

کلمات کلیدی

, تیر عمیق بتن مسلح, روش اجزاء محدود, روش نصب در نزدیک سطح, NSM – FRP.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085751,
author = {تقی زاده, مریم and قلعه نوی, منصور},
title = {بررسی رفتار تیرهای عمیق تقویت شده با ورق FRP به روش NSM},
booktitle = {هشتمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تیر عمیق بتن مسلح، روش اجزاء محدود، روش نصب در نزدیک سطح، NSM – FRP.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار تیرهای عمیق تقویت شده با ورق FRP به روش NSM
%A تقی زاده, مریم
%A قلعه نوی, منصور
%J هشتمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
%D 2021

[Download]