چشم انداز مدیریت صنعتی, دوره (11), شماره (1), سال (2021-5) , صفحات (147-173)

عنوان : ( توسعه مدل برنامهریزی پروژه با درنظرگرفتن توأم روشهای اجرایی و فعالیت جبرانی )

نویسندگان: جواد احمدی مقدم , ناصر مطهری فریمانی , مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت زمان، هزینه و کیفیت اجرای پروژه و همچنین تعارض این 3 عنصر باا یکاگی،ر، بایاگ تعیین شود که هر فعالیت با کگام روش اجرایی صورت گیرد تا در نهایت پاروژه در کوتااهترین زماان، باا کمترین هزینه و بیشترین کیفیت ممکن به پایان برسگ. به دلیل NP-Hard بودن چنین مساالیی در ابعااد بزرگ، از ال،وریتم ژنتیک برای حل مگل استفاده میشود. در این پژوهش یک مگل باا ساه تاابد هاگ بهمنظور حل مسئیه موازنه زمان، هزینه و کیفیت در برنامهریزی پروژه اراله شگه است. آنچه این ماگل را متمایز میکنگ، این است که علاوه بر درنظرگرفتن روشهای اجرایی متفاوت برای هر یک از فعالیتهاا، برای برخی از فعالیتها بهمنظور جیوگیری از کاهش کیفیت، فعالیات جررانای تعریای میشاود. از دی،ار ویژگیهای این مگل میتوان به پوششدادن هزینههای مختیی اعم از هزینه تشاوییی و جریماه اشااره کرد. درنظرگرفتن فعالیت جررانی میتوانگ از کاهش کیفیت جیوگیری کنگ. درنظرگرفتن هزیناه جریماه و تشوییی نیز میتوانگ باعث ان،یزهای در جهت زودتر خاتمهدادن پروژه شود. با توجه به وزن بالای عنصار هزینه در بیشتر پروژهها، هر چه بتوان پوشش بهتری از انواع هزینهها داشت با اطمینان بیشتری میتوان گفت که پروژه با کمترین هزینه ممکن به پایان رسیگه است.

کلمات کلیدی

, الگوریتم ژنتیک؛ برنامهریزی پروژه؛ موازنه زمان هزینه و کیفیتت؛ هزینته , تشویقی؛ هزینه جریمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085759,
author = {احمدی مقدم, جواد and مطهری فریمانی, ناصر and کاظمی, مصطفی},
title = {توسعه مدل برنامهریزی پروژه با درنظرگرفتن توأم روشهای اجرایی و فعالیت جبرانی},
journal = {چشم انداز مدیریت صنعتی},
year = {2021},
volume = {11},
number = {1},
month = {May},
issn = {2251-9874},
pages = {147--173},
numpages = {26},
keywords = {الگوریتم ژنتیک؛ برنامهریزی پروژه؛ موازنه زمان هزینه و کیفیتت؛ هزینته - تشویقی؛ هزینه جریمه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه مدل برنامهریزی پروژه با درنظرگرفتن توأم روشهای اجرایی و فعالیت جبرانی
%A احمدی مقدم, جواد
%A مطهری فریمانی, ناصر
%A کاظمی, مصطفی
%J چشم انداز مدیریت صنعتی
%@ 2251-9874
%D 2021

[Download]