بیهوشی و درد, دوره (12), شماره (1), سال (2022-1) , صفحات (20-30)

عنوان : ( تاثیر تمرینات پیلاتس بر درد و گشتاور ایزومتریک عضلات فلکسور و اکستنسور زانوی زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید )

نویسندگان: شیما رضایی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , مریم صاحباری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: آرتریت روماتوئید یک بیماری التهابی، خودایمن، مزمن و پیشرونده بافت همبندی، با علت ناشناخته است که با علائمی از قبیل درد، تورم، حساسیت، سفتی و خشکی در مفاصل و کاهش انرژی همراه است که خود منجر به کم تحرکی و آتروفی عضلات می­شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر درد و گشتاور ایزومتریک عضلات فلکسور و اکستنسور زانوی زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید می­باشد. مواد و روش ­ها: تعداد 30 بیمار زن مبتلا به آرتریت روماتوئید (مفاصل ران و زانو) به‌صورت تصادفی به دو گروه (15 نفر گروه تجربی و 15 نفر گروه کنترل) تقسیم شدند. جهت ارزیابی میزان درد بیماران از مقیاس خطی دیداری درد (VAS) و گشتاور ایزومتریک عضلات از دستگاه قدرت سنج آیزوکنتیک کین کام 125 استفاده شد. گروه تجربی تمرینات پیلاتس را به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته اجرا کردند. برای تفسیر داده­ها در دو گروه از آزمون­های آماری تی همبسته و تحلیل کوواریانس استفاده شد. (05/0P≤). یافته­ ها: نتایج نشان داد میزان درد گروه تجربی پس از هشت هفته تمرینات پیلاتس، به طور معناداری کمتر از گروه کنترل می­باشد (05/0>P). همچنین گشتاور ایزومتریک عضلات فلکسور و اکستنسور زانو گروه تجربی به طور معناداری بهتر از افراد گروه کنترل است (05/0>P). نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه، تمرینات پیلاتس می­تواند باعث بهبود درد و گشتاور ایزومتریک عضلات فلکسور و اکستنسور زانوی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید شود.

کلمات کلیدی

, پیلاتس, آرتریت روماتوئید, میزان درد, گشتاور ایزومتریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085768,
author = {رضایی, شیما and ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر and مریم صاحباری},
title = {تاثیر تمرینات پیلاتس بر درد و گشتاور ایزومتریک عضلات فلکسور و اکستنسور زانوی زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید},
journal = {بیهوشی و درد},
year = {2022},
volume = {12},
number = {1},
month = {January},
issn = {2228-6659},
pages = {20--30},
numpages = {10},
keywords = {پیلاتس، آرتریت روماتوئید، میزان درد، گشتاور ایزومتریک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تمرینات پیلاتس بر درد و گشتاور ایزومتریک عضلات فلکسور و اکستنسور زانوی زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید
%A رضایی, شیما
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A مریم صاحباری
%J بیهوشی و درد
%@ 2228-6659
%D 2022

[Download]