پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (14), شماره (1), سال (2021-5) , صفحات (1-22)

عنوان : ( بررسی اثر فرهنگ شرکتی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط ایران و عراق با توه به نقش واسط گرایش به کارآفرینی و نقش تعدیل گر فرهنگ ملّی )

نویسندگان: محمود علی حسین عبدالله , یعقوب مهارتی , غلامرضا ملک زاده , علیرضا خوراکیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بهبود عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط می تواند سبب رونق اقتصادی کشورها گردد. با این حال بیشتر شرکت های کوچک و متوسط بعد از مدتی دچار بحران شده و از بین می روند؛ بنابراین لزوم توجه به عوامل اثرگذار بر عملکرد این شرکت ها مهم و اساسی است. از جمله عوامل اثرگذار بر عملکرد این شرکت‌ها فرهنگ شرکتی و گرایش به کار آفرینی است که این اثرگذاری می تواند تحت تأثیر فرهنگ ملی قرار نیز قرار گیرد. بر این اساس هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین فرهنگ شرکتی بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط شهر مشهد و کربلا با میانجی گری گرایش به کارآفرینی و تعدیلگری فرهنگ ملی می باشد. ماهیت تحقیق کاربردی و روش تحقیق پیمایشی- توصیفی بوده و داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است. روایی صوری پرسشنامه با استفاده ازنقطه نظرات اساتید مدیریت و تعدادی از مدیران شرکتهای کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفته و روایی سازه نیز از طریق تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفته است. ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از 7/0 برای همه متغیرها پایایی آن را مورد تأیید قرار داد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار آموس انجام شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از مدیران شرکت های کوچک و متوسط دو شهر مشهد و کربلا نشان داد فرهنگ شرکتی بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی و عراقی اثر مثبت و معنی دار دارد. همچنین گرایش به کارآفرینی بر عملکرد مدیران شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی و عراقی اثر مثبت معنی دار دارد. همچنین فرهنگ ملی رابطه بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد را تعدیل می نماید.

کلمات کلیدی

, فرهنگ شرکتی, گرایش به کارآفرینی, فرهنگ ملی, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085773,
author = {عبدالله, محمود علی حسین and مهارتی, یعقوب and ملک زاده, غلامرضا and خوراکیان, علیرضا},
title = {بررسی اثر فرهنگ شرکتی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط ایران و عراق با توه به نقش واسط گرایش به کارآفرینی و نقش تعدیل گر فرهنگ ملّی},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2021},
volume = {14},
number = {1},
month = {May},
issn = {2383-4064},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {فرهنگ شرکتی، گرایش به کارآفرینی، فرهنگ ملی، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر فرهنگ شرکتی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط ایران و عراق با توه به نقش واسط گرایش به کارآفرینی و نقش تعدیل گر فرهنگ ملّی
%A عبدالله, محمود علی حسین
%A مهارتی, یعقوب
%A ملک زاده, غلامرضا
%A خوراکیان, علیرضا
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2021

[Download]