مطالعات اقتصاد انرژی, دوره (16), شماره (67), سال (2021-3) , صفحات (1-32)

عنوان : ( ارائه یک مدل غیرخطی برای حداکثرسازی سود نیروگاه های برقابی در بلندمدت )

نویسندگان: آرش جمال منش , احمد سیفی , مهدی خداپرست مشهدی , محمدعلی فلاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسأله حداکثرسازی سود نیروگاه های برقابی در حقیقت شامل برنامه ریزی همزمان بهره برداری بهینه از منابع آب و مشارکت در بازار برق در بلندمدت است. هدف از این تحقیق ارائه روشی برای بهینه بهینه سازی تولید بلندمدت یک سیستم متشکل از چند نیروگاه برقابی زنجیره ای است. این تحقیق بر روی حوض آبریز کارون در استان خوزستان و نیروگاه های آبی زنجیره ای کارون 3، کارون 1 و مسجدسلیمان انجام شده است. در این مقاله داده های ماهانه برای سال های 1394-1384 و مدل های سری زمانی برای پیش بینی متغیرها استفاده شد. سپس با استفاده از این متغیرها یک مدل غیرخطی حداکثرسازی سود با استفاده از نرم افزار گمز اجرا شده است. این حداکثرسازی سود با در نظر گرفتن درآمد از بازارهای انرژی، رزرو، خدمات جانبی و کنترل فرکانس و همچنین با مطالعه هزینه های تولید مانند هزینه های تعمیر، نگهداری و جریمه انجام شده است. با بهینه سازی مدل سودآوری، مقادیر بهینه ذخیره و رهاسازی آب از مخازن سدها به منظور دستیابی به حداکثر سود نیروگاه های برقابی با رعایت قیود فنی و اقتصادی، برای 24 ماه به دست آمده است. نتایج نشان می دهد با استفاده از روش های بهینه سازی می توان سود بیشتری را نسبت به وضعیت فعلی نیروگاه ها به دست آورد.

کلمات کلیدی

, انرژی, سودآوری, بهره برداری بلندمدت, بهینه سازی, برنامه ریزی غیرخطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085783,
author = {جمال منش, آرش and سیفی, احمد and خداپرست مشهدی, مهدی and فلاحی, محمدعلی},
title = {ارائه یک مدل غیرخطی برای حداکثرسازی سود نیروگاه های برقابی در بلندمدت},
journal = {مطالعات اقتصاد انرژی},
year = {2021},
volume = {16},
number = {67},
month = {March},
issn = {1735-1626},
pages = {1--32},
numpages = {31},
keywords = {انرژی، سودآوری، بهره برداری بلندمدت، بهینه سازی، برنامه ریزی غیرخطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه یک مدل غیرخطی برای حداکثرسازی سود نیروگاه های برقابی در بلندمدت
%A جمال منش, آرش
%A سیفی, احمد
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A فلاحی, محمدعلی
%J مطالعات اقتصاد انرژی
%@ 1735-1626
%D 2021

[Download]