پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی , 2020-12-28

عنوان : ( طراحی مدل برنامه ریزی تولید چند هدفه فازی با تقاضای فازی (مورد مطالعه: شرکت عرقیات گلچکان زمانی) )

نویسندگان: علیرضا پویا , پریسا خدایی اردکانی , پریسا خدایی اردکانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، برنامه ریزی تولید برای یک سیستم تولیدی دسته ای، با دو رویکرد قطعی و فازی مدل سازی ریاضی شده است. بدین منظور ابتدا یک مدل ریاضی خطی قطعی برای یک دوره زمانی سه ماهه طراحی و سپس برای نزدیک شدن مسأله مورد نظر به حالت واقعی، عدم قطعیت نیز در نظر گرفته شده است. عدم قطعیت در نظر گرفته شده در این تحقیق پارامتر تقاضا و همچنین تابع هدف مدل است. به این صورت که از قبل یک میزان تخطی برای تابع هدف حالت قطعی و میزان تقاضا توسط مدیریت در نظر گرفته می شود که این تخطی می تواند موجب نیل به جواب های واقعی تر شود. مدل نهایی قطعی و غیرقطعی این تحقیق با استفاده از نرم افزارGAMS IDE/Cplex و با در نظر گرفتن داده های واقعی که از مطالعه موردی به دست آمده، حل شده و نتایج حاصل از دو حالت قطعی و غیر قطعی با هم مقایسه شده است. از آن جایی که مدل این تحقیق یک مدل سه هدفه می باشد و مقیاس تابع هدف های مختلف تفاوت دارد برای حل آن ابتدا باید تابع هدف ها بی مقیاس شود که برای این کار از روش معرفی شده در تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل های قطعی و فازی، همگی بیانگر بهبود جواب بهینه مدل فازی نسبت به مدل قطعی بودند.

کلمات کلیدی

, تولید, برنامه ریزی, منطق فازی, برنامه ریزی خطی, برنامه ریزی فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085813,
author = {پویا, علیرضا and خدایی اردکانی, پریسا and خدایی اردکانی, پریسا},
title = {طراحی مدل برنامه ریزی تولید چند هدفه فازی با تقاضای فازی (مورد مطالعه: شرکت عرقیات گلچکان زمانی)},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی},
year = {2020},
location = {ايران},
keywords = {تولید، برنامه ریزی، منطق فازی، برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی مدل برنامه ریزی تولید چند هدفه فازی با تقاضای فازی (مورد مطالعه: شرکت عرقیات گلچکان زمانی)
%A پویا, علیرضا
%A خدایی اردکانی, پریسا
%A خدایی اردکانی, پریسا
%J پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
%D 2020

[Download]