غدد درون ریز و متابولیسم ایران, دوره (22), شماره (4), سال (2020-11) , صفحات (316-327)

عنوان : ( اثر یک دوره تمرین ترکیبی بر پروگرانولین، هموگلوبین گلیکوزیله و مقاومت به انسولین در زنان دیابتی نوع دو دارای اضافه وزن و چاق )

نویسندگان: زهرا میرزنده دل , سیدرضا عطارزاده حسینی , ناهید بیژه , علی اکبر رئوف صائب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: پروگرانولین (PGRN) اخیراً به‌عنوان علامت جدیدی از پاسخ التهابی مزمن در چاقی و دیابت نوع ۲ معرفی‌شده، است که می‌تواند مستقیماً روی مسیر انتقال پیام انسولین تأثیر بگذارد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره تمرین ترکیبی بر تغییرات سطوح سرمی پروگرانولین، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA۱c)و مقاومت به انسولین در زنان دارای اضافه‌وزن و چاق مبتلا به دیابت نوع دو بود. مواد و روش‌ها: سی و شش زن در سه گروه کنترل، تمرین موازی یک (هوازی-مقاومتی)، تمرین موازی دو (مقاومتی- هوازی) تقسیم شدند. تمرین موازی؛ تمرین هوازی با شدت ۸۰ تا ۹۵% ضربان قلب بیشینه، تمرین مقاومتی با شدت ۶۰ تا ۸۵ درصد یک تکرار بیشینه بود. متغیرهای تن‌سنجی، قدرت عضلانی و ظرفیت هوازی، تغییرات PGRN، HbA۱c و مقاومت به انسولین قبل و بعد از دوره اندازه‌گیری شد. برای آنالیز داده‌ها آزمون آنالیز واریانس اندازه‌های مکرر استفاده شد و سطح معنی‌داری ۰/۰۵> در نظر گرفته شد. یافته‌ها: اثر اصلی و اثر تعاملی در متغیرهای PGRN،HbA۱c ، مقاومت به انسولین، قدرت عضلانی و ظرفیت هوازی در طول زمان معنی‌دار بود (۰۰۱/=p). باوجود بهبود در سطوح PGRN، HbA۱c، مقاومت به انسولین، قدرت عضلانی پایین‌تنه و ظرفیت هوازی در گروه‌های تمرینی، تفاوت معنی‌داری بین این گروه‌های با گروه کنترل مشاهده نگردید (۰/۰۵

کلمات کلیدی

, تمرین ترکیبی , دیابت نوع دو , پروگرانولین , هموگلوبین گلیکوزیله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085818,
author = {میرزنده دل, زهرا and عطارزاده حسینی, سیدرضا and بیژه, ناهید and علی اکبر رئوف صائب},
title = {اثر یک دوره تمرین ترکیبی بر پروگرانولین، هموگلوبین گلیکوزیله و مقاومت به انسولین در زنان دیابتی نوع دو دارای اضافه وزن و چاق},
journal = {غدد درون ریز و متابولیسم ایران},
year = {2020},
volume = {22},
number = {4},
month = {November},
issn = {1683-4844},
pages = {316--327},
numpages = {11},
keywords = {تمرین ترکیبی ، دیابت نوع دو ، پروگرانولین ، هموگلوبین گلیکوزیله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر یک دوره تمرین ترکیبی بر پروگرانولین، هموگلوبین گلیکوزیله و مقاومت به انسولین در زنان دیابتی نوع دو دارای اضافه وزن و چاق
%A میرزنده دل, زهرا
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A بیژه, ناهید
%A علی اکبر رئوف صائب
%J غدد درون ریز و متابولیسم ایران
%@ 1683-4844
%D 2020

[Download]