مهندسی عمران امیرکبیر, Year (2018-10)

Title : ( بررسی آزمایشگاهی رفتار اتصال تیر فولادی به ستون بتنی ( RCS) )

Authors: yaser mohamadi , Mohammad Reza Esfahani ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

مزایایی همچون شکل پذیری باال، کاهش بار مرده و قابلیت جذب انرژی باالتر سازههای مرکب تیر فوالدی و ستون بتنی نسبت به سازههای رایج بتن مسلح باعث استفاده روزافزون این سازهها شده است. از طرفی ضوابط ارائه شده آئین نامهها برای اتصال تیر فوالدی به ستون بتنی )RCS )دارای جزئیات پیچیده اتصال با دشواری در اجرا میباشد. در این مقاله رفتار اتصال تیر فوالدی به ستون بتنی دایرهای به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. 5 اتصال خارجی RCS با ستون بتنی دایرهای در مقیاس واقعی ساخته و مورد آزمایش قرار گرفت. پارامترهای متغیر در نمونهها شامل فاصله تنگهای ستون در اطراف ناحیه اتصال و داخل اتصال، محصورشدگی اطراف ناحیه اتصال با ورق هایCFRP و نوع بتن میباشد. هدف از طراحی، ساخت و آزمایش این اتصالها، پیشنهاد اتصال با جزئیات ساده و رفتار مطلوب میباشد. نتایج نشان داد که اتصال پیشنهاد شده ضمن سادگی در جزئیات اجرایی، قادر است لنگر را از تیر فوالدی به ستون بتنی بخوبی منتقل کند. همچنین تقویت ناحیه اتصال با ورقهای CFRP ،شکل پذیری و جذب انرژی در اتصال RCS را افزایش میدهد.

Keywords

: اتصال تیر فوالدی ستون بتنی CFRP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085823,
author = {Mohamadi, Yaser and Esfahani, Mohammad Reza},
title = {بررسی آزمایشگاهی رفتار اتصال تیر فولادی به ستون بتنی ( RCS)},
journal = {مهندسی عمران امیرکبیر},
year = {2018},
month = {October},
issn = {2588-297X},
keywords = {: اتصال تیر فوالدی ستون بتنی CFRP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی رفتار اتصال تیر فولادی به ستون بتنی ( RCS)
%A Mohamadi, Yaser
%A Esfahani, Mohammad Reza
%J مهندسی عمران امیرکبیر
%@ 2588-297X
%D 2018

[Download]