حکمت معاصر, دوره (11), شماره (1), سال (2020-9) , صفحات (109-130)

عنوان : ( بازخوانی جوهر و عرض از منظر ملاصدرا در تفسیر ایات اسماء و صفات )

نویسندگان: محبوبه رجایی , سیدمرتضی حسینی , عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بررسی آثار ملاصدرا درباره جوهر و عرض در تفسیر آیات اسما و صفات الهی با دو معنا از جوهر و عرض روبرو هستیم. رابطه این دو معنا مشترک لفظی است. یکی معنای مشهور که طبق آن موجود ممکن به جوهر و عرض تقسیم می‌شود. در این معنا وجود حق در هیچ یک از این اقسام جای نمی‌گیرد؛ زیرا در این تقسیم ماهیت مقسم است. ملاصدرا با توجه به همین معنا «لیس بجوهر» را از صفات سلبی خدا می‌داند و دلایلی را برای آن اقامه می‌کند. معنای دیگر با توجه به مبانی خاص ملاصدرا چون اصالت وجود، وحدت شخصی وجود و فقر وجودی است. در این معنا تعریف ملاصدرا از جوهر و عرض متفاوت با تعریف آن دو در فلسفه است و این تفاوت به خاطر تعریف خاص و ویژه‌ای است که برای ماهیت مطرح می‌کند. وی در تفسیر آیات اسما و صفات الهی، حق را جوهر و اسما و صفات او را عرض می‌داند. مقسم در این تقسیم ماهیت یا موجود ممکن نیست بلکه اصل وجود است و در این معنا ماهیت ظل وجود و اخس آن است. این مقاله با روش تحلیل مفهومی به توصیف و مقایسه این دو معنا می‌پردازد.

کلمات کلیدی

, ملاصدرا, ماهیت, جوهر, عرض, اسماء خداوند, صفات الهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085829,
author = {رجایی, محبوبه and حسینی, سیدمرتضی and جوارشکیان, عباس},
title = {بازخوانی جوهر و عرض از منظر ملاصدرا در تفسیر ایات اسماء و صفات},
journal = {حکمت معاصر},
year = {2020},
volume = {11},
number = {1},
month = {September},
issn = {2383-0689},
pages = {109--130},
numpages = {21},
keywords = {ملاصدرا- ماهیت- جوهر- عرض- اسماء خداوند- صفات الهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازخوانی جوهر و عرض از منظر ملاصدرا در تفسیر ایات اسماء و صفات
%A رجایی, محبوبه
%A حسینی, سیدمرتضی
%A جوارشکیان, عباس
%J حکمت معاصر
%@ 2383-0689
%D 2020

[Download]