سیزدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2021-02-16

عنوان : ( زیست چینه نگاری سازندهای گورپی پابده در بازه زمانی پالئوسن بر اساس فرامینیفرهای پلانکتون در برش سد ایلام )جنوب ایلام حوضه زاگرس( )

نویسندگان: سمیه طاهری زاده , محمد وحیدی نیا , محمدحسین محمودی قرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه رسوبی زاگرس در جنوب و جنوب غربی ایران قرار گرفته و سازندهای گورپی و پابوده یکوی از م همتورین واحودهای کرتاسه و سنوزوئیک حوضه زاگرس میباشند. سازندهای گورپی و پابده به عنوان یکی از سنگ منشأهای حوضه زاگرس از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. به منظور مطالعه دقیق زیست چینهنگوار ی سوازندها ی گوورپی و پابوده در بوازه ی زموانی پالئوسن برش سد ایلام در شمال غرب حوضه زاگرس، جنوب ایلام واقع در کبیرکوه انتخاب و نمونوه بورداری شوده اسوت. تعداد 62 نمونه برداشت شده و این نمونهها شست وشو و آمادهسازی شده است. نهشتههای سازند پابده در برش سود ایولام اغلب شامل واحدهای شیل ارغوانی، آهک مارنی همراه با آهک پایینی، آهک چرتی، آهک مارنی هموراه بوا آهوک بوالایی میباشد و همینطور نهشتههای سازند گورپی در برش سد ایلام شامل واحدهای آهکی، آهک رسی، آهک سویلتی، موارن و شیل خاکستری میباشد. ضخامت برش ایلام در بازه ی زمانی پالئوسن 92.5 متر میباشد که به ترتیب شامل نهشوته هوا ی سازند گورپی به ضخامت 40 متر که از آهک سیلتی و مارن و شیل خاکستری تشکیل شده و نهشتههوا ی سوازند پابوده کوه دارای ضخامت 52.5 متر میباشد که واحد شیل ارغوانی را شامل میشود. مرز زیرین سازند پابده با شیل و مارنهای سوازند گورپی پیوسته است و مرز بالایی آن نیز با آهکهای صخره ساز سازند آسماری نیز به صورت پیوسته میباشود . بور اسواس مطالعات انجام شده برروی این نمونهها در برش سد ایلام در بازه زمانی پالئوسن تعداد 12 جنس و 34 گونه شناسوایی شوده است که بر اساس مطالعه این فسیلها در برش سد ایلام 7 بایوزون پالئوسن به طور کامل شناسایی شده است که به شورح زیر میباشد 1- Guembelitria cretacea Partial range Zone,2- Parvularugoglobigerina eugubina Taxon range Zone, 3- Eoglobigerina edita Partial gange Zone, 4- Pramurica uncinata Lowest occurrence Zone, 5- Morozovella angulate Lowest occurrence Zone, 6- Globanomalina pseudomenardii Taxon range Zone, 7- Morozovella velascoensis Partial range Zone. بر اساس مطالعات فسیلی و بایوزونهای شناسایی شده سن سازندهای گورپی – پابده در بازه ی زمانی مورد نظر در برش سد ایلام دانین پیشین – تانتین پسین تعیین شده است.

کلمات کلیدی

, زیست چینه نگاری سازند پابده, سازند گورپی زاگرس فرامینیفر های پلانکتون.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085838,
author = {طاهری زاده, سمیه and وحیدی نیا, محمد and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {زیست چینه نگاری سازندهای گورپی پابده در بازه زمانی پالئوسن بر اساس فرامینیفرهای پلانکتون در برش سد ایلام )جنوب ایلام حوضه زاگرس(},
booktitle = {سیزدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2021},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {زیست چینه نگاری سازند پابده; سازند گورپی زاگرس فرامینیفر های پلانکتون.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری سازندهای گورپی پابده در بازه زمانی پالئوسن بر اساس فرامینیفرهای پلانکتون در برش سد ایلام )جنوب ایلام حوضه زاگرس(
%A طاهری زاده, سمیه
%A وحیدی نیا, محمد
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J سیزدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2021

[Download]