سیزدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2021-02-16

عنوان : ( زیست چینه نگاری و سیستماتیک برخی گونه های آلوئولینا از برش مظفرآباد (جنوب سبزوار، ایران مرکزی) )

نویسندگان: مرضیه زورقی میش مست , محمد وحیدی نیا , مهدی هادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر توالیهای کربناتهای ائوسن زیرین از ناحیه جنوب سوبزوار موورد بررسوی قورار گرفوت. بودین A. globula, Alveolina sp.1, Alveolina aff. globula, A. regularis, A. که شامل Alveolina ترتیب، 9 گونه از است شناسایی شدند. مجموعه گونههوای globosa, A. pasticillata, A. laxa, A. pisiformis ,A. cf. decipiens )shallow benthic zones( مطالعه شده معرف سن ایپریسین پیشین و نشان دهنده زونهای کوف زی کوم عموق نیوز Alveolina sp. در ارتبواو بوا گونوه 1 A. globula میباشند. به علاوه، روندهای تکاملی گونه SBZ و 7 SBZ6 مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, سبزوار, ائوسن, آلوئولینا, سیستماتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085839,
author = {زورقی میش مست, مرضیه and وحیدی نیا, محمد and مهدی هادی},
title = {زیست چینه نگاری و سیستماتیک برخی گونه های آلوئولینا از برش مظفرآباد (جنوب سبزوار، ایران مرکزی)},
booktitle = {سیزدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2021},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سبزوار، ائوسن، آلوئولینا، سیستماتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری و سیستماتیک برخی گونه های آلوئولینا از برش مظفرآباد (جنوب سبزوار، ایران مرکزی)
%A زورقی میش مست, مرضیه
%A وحیدی نیا, محمد
%A مهدی هادی
%J سیزدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2021

[Download]