همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی , 2019-01-02

عنوان : ( تاثیر حرکات اصلاحی با و بدون توپ فیزیوبال بر تغییر انحنای لوردوز دانش آموزان دختر 12-10 سال )

نویسندگان: احمد ابراهیمی عطری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: حرکات اصلاحی شاخه ای از علوم کاربردی در سطح جامعه به ویژه در مواردی است که مشتمل بر اهداف عمده شناسایی، آموزش، پیشگیری، بهبود و اصلاح ناهنجاری های بدن و عادات غلط حرکتی افراد است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر حرکات اصلاحی با و بدون فیزیوبال بر تغییر انحنای لوردوز دانشآموزان دختر 12-10 سال می باشد. مواد و روش ها: جامعه آماری این تحقیق شامل 400 دانش آموز دختر 12-10 سال مدارس ناحیه یک مشهد می باشد. تعداد 30 نفر از دانش آموزان که مبتلا به قوس کمری افزایش یافته می باشند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه تجربی حرکات اصلاحی با و بدون فیزیوبال قرار داده شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق صفحه شطرنجی، خط کش منعطف و ترازوی قد و وزن سنج دیجیتال جمع آوری شد. تمرینات ویژه هر دو گروه شامل هشت هفته حرکات اصلاحی، هر هفته سه جلسه و هر جلسه 60 دقیقه می باشد. در آغاز و پایان دوره از آزمودنی ها پیش و پس آزمون گرفته شد. اطلاعات جمع آوری شده توسط نسخه spss 16 و با استفاده از آزمون آماری t وابسته و t مستقل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. کلیه تحلیل ها در سطح معناداری 0/05 انجام گردید. نتایج: در دو گروه تجربی، کاهش معناداری در میزان زاویه لوردوز کمری دیده شد (p=0/00) و نیز تفاوت معناداری بین تاثیر دو روش تمرینی بین آزمودنی ها مشاهده شد (p=0/006). بحث و نتیجه گیری: بعد از انجام هشت هفته حرکات اصلاحی، درجه لوردوز کمری در دو گروه تمرینی به صورت معناداری کاهش یافت و همچنین بین تاثیر تمرینات اصلاحی با و بدون فیزیوبال بر کاهش زاویه لوردوز کمری تفاوت معناداری مشاهده گردید. هرچند برنامه تمرینات اصلاحی در دو گروه تمرینی، در دستیابی به اهداف خود موفق بود اما تمرینات اصلاحی با فیزیوبال، باعث کاهش بیشتری در زاویه لوردوز کمری شد.

کلمات کلیدی

, حرکات اصلاحی, فیزیوبال, لوردوز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085841,
author = {ابراهیمی عطری, احمد},
title = {تاثیر حرکات اصلاحی با و بدون توپ فیزیوبال بر تغییر انحنای لوردوز دانش آموزان دختر 12-10 سال},
booktitle = {همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {حرکات اصلاحی، فیزیوبال، لوردوز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر حرکات اصلاحی با و بدون توپ فیزیوبال بر تغییر انحنای لوردوز دانش آموزان دختر 12-10 سال
%A ابراهیمی عطری, احمد
%J همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی
%D 2019

[Download]