کتاب قیم, دوره (9), شماره (21), سال (2020-1) , صفحات (85-120)

عنوان : ( تحولات مفهومی اصطلاح »قرآن«نزد اصولیان سده هفتم و هشتم با تکیه بر مؤلفه»اعجاز« )

نویسندگان: ملیکا بایگانیان , محمدحسن رستمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعاریفی متفاوت ، مفهوم همواره ثابتی نداشته بلکه در طول تاریخ این علم ، در علم اصول»قرآن«اصطلاح » منقول متواتر « و مؤلفههایی مختلف به خود دیده است. باآنکه در سدههای پنجم و ششم هجری، مؤلفههای ترجیح داده میشد اما در ،»اعجاز« برای معرفی قرآن بر هر مؤلفه دیگری ازجمله »مکتوب در مصاحف«و جایگزین مؤلفههای پیشین در تعاریف ،ارائه و مؤلفه اعجاز ، مفهومی جدید از قرآن در علم اصول ،سده هفتم شده است. منقول « تبیین چرایی جایگزینی مؤلفه اعجاز در تعاریف اصولی سدههای هفتم و هشتم بهجای مؤلفههای با استفاده از روش تاریخ انگاره، مهمترین مسأله پژوهش پیش رو بوده »مکتوب در مصاحف« و »متواتر است .تحقیق دراینباره نشانگر آن است که گفتمان علمی سدههای هفتم و هشتم پیرامون مبحث اعجاز، نیز مهمترین دلایل انتخاب مؤلفه اعجاز ، وجود انتقادات متعدد پیرامون مؤلفههای منقول و مکتوب در این دوران برای تعریف قرآن در این دو سده بوده است.

کلمات کلیدی

, قران .اصول فقه , اعجاز , تاریخ انگاره , تحولات مفهومی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085857,
author = {بایگانیان, ملیکا and رستمی, محمدحسن},
title = {تحولات مفهومی اصطلاح »قرآن«نزد اصولیان سده هفتم و هشتم با تکیه بر مؤلفه»اعجاز«},
journal = {کتاب قیم},
year = {2020},
volume = {9},
number = {21},
month = {January},
issn = {2251-6026},
pages = {85--120},
numpages = {35},
keywords = {قران .اصول فقه ، اعجاز ،تاریخ انگاره ، تحولات مفهومی ،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحولات مفهومی اصطلاح »قرآن«نزد اصولیان سده هفتم و هشتم با تکیه بر مؤلفه»اعجاز«
%A بایگانیان, ملیکا
%A رستمی, محمدحسن
%J کتاب قیم
%@ 2251-6026
%D 2020

[Download]