علوم باغبانی ایران, دوره (45), شماره (4), سال (2015-1) , صفحات (441-447)

عنوان : ( تاثیر ریزموجودات مفید روی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیکی انار رقم شیشه‌کپ تحت تنش شوری )

نویسندگان: محمدعارف پوریان , غلامحسین داوری نژاد , یحیی سلاح ورزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریزموجودات مفید (EM)، یکی از کود‏های زیستی تجاری شامل باکتری‏های فتوسنتزی، باکتری‏های اسید‏ لاکتیک، قارچ و اکتینومیست‏هاست. برای ارزیابی اثر ریزموجودات مفید (صفر و 1 درصد) و تنش شوری (0، 50، 100 و 150 میلی‏مولار) بر صفات مورفوفیزیولوژیک انار رقم شیشه‏کپ، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانۀ تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. برای اعمال تنش شوری از کلرید کلسیم و کلرید سدیم به نسبت 1:10 استفاده شد. شاخص‏های مطالعه‌شده شامل ارتفاع ساقۀ اصلی، وزن تر اندام هوایی، طول ریشه، وزن خشک ریشه و حجم ریشه، محتوی نسبی آب برگ، شاخص کلروفیل و نشت الکترولیت، محتوی پتاسیم و سدیم بودند. نتایج نشان داد که تمامی شاخص‏های مورفوفیزیولوژیک اندازه‏گیری‌شده به‌جز نشت الکترولیت در تیمار 1‌درصد EM به‌طور معنا‏داری بیشتر از تیمار بدون EM تحت شرایط شوری بود. همچنین تحت شرایط تنش شدید شوری (150 میلی‏مولار) استفاده از EM موجب کاهش 5/12‌درصدی سدیم و افزایش 5/11‌درصدی پتاسیم، در مقایسه با عدم کاربرد EM شد. بر‌اساس نتایج حاصل از این پژوهش، به نظر می‏رسد، کاربرد ریزموجودات مفید می‏تواند اثرات مضر شوری را در سطوح پایین تنش کاهش ‏دهد.

کلمات کلیدی

شاخص کلروفیل محتوی نسبی آب برگ محتوی سدیم EM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085885,
author = {پوریان, محمدعارف and داوری نژاد, غلامحسین and سلاح ورزی, یحیی},
title = {تاثیر ریزموجودات مفید روی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیکی انار رقم شیشه‌کپ تحت تنش شوری},
journal = {علوم باغبانی ایران},
year = {2015},
volume = {45},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-482X},
pages = {441--447},
numpages = {6},
keywords = {شاخص کلروفیل محتوی نسبی آب برگ محتوی سدیم EM},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ریزموجودات مفید روی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیکی انار رقم شیشه‌کپ تحت تنش شوری
%A پوریان, محمدعارف
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A سلاح ورزی, یحیی
%J علوم باغبانی ایران
%@ 2008-482X
%D 2015

[Download]