اندیشه آماری, دوره (25), شماره (2), سال (2021-3) , صفحات (1-11)

عنوان : ( دیدگاه بیزی در گذر زمان )

نویسندگان: غلامرضا محتشمی برزادران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توماسبیز ٢ بنیان گذار نگاه بیزی در سال ١٧١٩ وارد دانشگاه ادینبرو شد که در رشته منطق و الهیات تحصیل کند. در بازگشت سال ١٧٢٢ در کنار پدر خود در کلیسای کوچکی مشغول فعالیتشد. او همچنین ریاضی دان بود و در سال ١٧۴٠ کشفبدیعی را نمود که هرگز آن را منتشر نکرد، اما دوستوی ریچارد پرایسآن را پساز مرگوی در سال ١٧۶١ در میان یادداشت های او یافت، مجدداً ویرایشکرد و آن را منتشر نمود ولی تا زمان لاپلاسکسی بدان اهمیت نداد تا اواخر قرن ١٨ میلادی که خصوصاً در اروپا داده ها از قابلیت اطمینان برابر برخوردار نبودند. پیر-سیمون لاپلاس، ریاضیدان جوان، به این باور رسید که نظریه احتمال کلید را در دستدارد و او به طور مستقل مکانیسم بیز را کشفکرد و در سال ١٧٧۴ منتشر کرد. لاپلاساصل را نه با یکمعادله بلکه با کلمات بیان کرد. امروزه آمار بیزی به عنوان رشته ای از علم آمار از لحاظ فلسفی و تعبیر احتمال بسیار پراهمیتاستو به قضیه بیز که پساز مرگبیز ارائه شد معروف گشته است. آلن تورینگدانشمند علوم کامپیوتر، ریاضیدان و فیلسوفبریتانیایی استکه امروزه به عنوان پدر علم کامپیوتر و هوشمصنوعی شناخته می شود. دستاوردهایبرجسته او در طول زندگی کوتاهشحاصل ماجراجویی هاییکذهن زیبا استکه درنهایتبا مرگی مشکوکبرایهمیشه خاموششد. در طول جنگجهانی، تورینگدر بلچلی پارکمرکز کد شکنی انگلستان مشغول و برای مدتی مسئول بخشمربوط به تحلیل نوشته های رمزی نیروی دریایی آلمان بود. او چند روشو به طور خاصاز نگاه بیزی بدون اینکه نامشرا ببرد برای شکستن رمزهای آلمان ها ابداع کرد، همین طور روشماشینی الکترومکانیکی که می توانست ویژگی های ماشین اینیگما را پیدا کند نیز در زمره کارهای بزرگوی می توان قلمداد کرد. آلن تورینگدانشمندی پیشرو بود که نقشمهمی در توسعه علوم کامپیوتری و هوش مصنوعی و احیای اندیشه بیزی ایفا کرد. تورینگبه کمکآزمایشتورینگسهم مؤثر و محرکی در زمینه هوش مصنوعی ارائه کرد. او سپسدر آزمایشگاه ملی فیزیکدر انگلستان مشغول به کار شد و یکی از طرح های اولیه برنامه ذخیره شده کامپیوتر را ارائه کرد، هرچند که در کار کند که به عنوان اولین کامپیوتر حقیقی دنیا شناخته شد. درهرحال بعدها « منچستر مارک ١ » واقع ساخته نشد. در ١٩۴٨ به دانشگاه منچستر رفت تا روی نقشقاعده و قانون بیزی در تحولاتعلمی روزبه روز اهمیتآن آشکارتر می شود. بسیاری روش های احتمالی بیزی در قرن بیست ویکپیشرفت های مهمی را در تبیین و به کارگیری آمار بیزی در توسعه علمی رقم زده استو معضلات زیادی از دنیا را حل وفصل کرده استتکنولوژی نوین جهانی در گرو اندیشه های بیزی رشد کرده که در این مقاله مروری بر این نگاه خواهد گردید.

کلمات کلیدی

, توماسبیز, تورینگ, جنگجهانی, قاعده بیزی, اینیگما, سیمون لاپلاس, آمار بیزی, فیشر, بیز در قرن ٢١ , آینده بیزی گرایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085889,
author = {محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {دیدگاه بیزی در گذر زمان},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2021},
volume = {25},
number = {2},
month = {March},
issn = {1026-8944},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {توماسبیز، تورینگ، جنگجهانی، قاعده بیزی، اینیگما، سیمون لاپلاس، آمار بیزی، فیشر، بیز در قرن ٢١ ، آینده بیزی گرایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دیدگاه بیزی در گذر زمان
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2021

[Download]