مهندسی عمران امیرکبیر, سال (2018-12)

عنوان : ( بهینه سازی فرآیندهای بالابر در حین عملیات اجرایی ساختمانهای بلند مرتبه )

نویسندگان: علیرضا جلالی یزدی , مجتبی مغربی , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پروژه های ساختمانی بلند-مرتبه، فراهم بودن منابع از جمله نیروی انسانی و مصالح مورد نیاز، دقیقا پیش از آغاز فعالیت های ساختمانی، عاملی بحرانی است که مستقیما بر پیشرفت پروژه تأثیرگذار خواهد بود. تیم مدیریت پروژه، ب همنظور جلوگیری از تاخیرهای ناشی از عدم وجود منابع انسانی و مصالح ساختمانی، همواره در پی یافتن راهی برای تسهیل فرایند زنجیره ی تأمین در ساختما نهاست. این امر به ویژه در ساختما نهای بلن دمرتبه که شامل تعداد بسیار زیادی از فعالیت های تکراری و ه مزمان هستند اهمیت پیدا می کند. چالشی که در این راستا به وجود می آید، حمل و نقل عمودی منابع به صورت بهینه است که فقط توسط ماشین آلاتی خاص )از جمله تاور کرین ها و بالابر ها(، امکان پذیر است. در پژوهش های گذشته مشاهده شد هاست که برنامه ریزی بهینه عملکرد دستگاه های بالابر ساختمانی از طریق روش های یاد شده، تاثیر چش مگیری در کاهش تاخیر در انجام فعالیت ها دارد. در این پژوهش به توسعه ی یک مدل بهین هسازی برنامه عملکردی لیفت ها در ساختما نهای بلن دمرتبه ی دارای چندین دستگاه لیفت، با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی عدد صحیح ) Integer Programming ( می پردازیم.شد هاست

کلمات کلیدی

ساختمان بلند مرتبه بالابر لیفت بهینه سازی برنامه ریزی عدد صحیح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085891,
author = {جلالی یزدی, علیرضا and مغربی, مجتبی and بلوری بزاز, جعفر},
title = {بهینه سازی فرآیندهای بالابر در حین عملیات اجرایی ساختمانهای بلند مرتبه},
journal = {مهندسی عمران امیرکبیر},
year = {2018},
month = {December},
issn = {2588-297X},
keywords = {ساختمان بلند مرتبه بالابر لیفت بهینه سازی برنامه ریزی عدد صحیح},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی فرآیندهای بالابر در حین عملیات اجرایی ساختمانهای بلند مرتبه
%A جلالی یزدی, علیرضا
%A مغربی, مجتبی
%A بلوری بزاز, جعفر
%J مهندسی عمران امیرکبیر
%@ 2588-297X
%D 2018

[Download]