علوم باغبانی, دوره (34), شماره (4), سال (2021-3) , صفحات (593-603)

عنوان : ( بررسی اثر تنش رطوبتی و منابع کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد دانه و ترکیبات فنلی ریشه سرخارگل Echinacea purpurea L. )

نویسندگان: بیژن سلطانیان , پرویز رضوانی مقدم , جواد اصیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ین آزمایش به منظور بررسی تأثیر سطوح تنش رطوبتی و منابع کودهای شیمیایی و آلی بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و ترکیبات فنلی گیاه دارویی سرخارگل طی دو سال زراعی 1395 و 1396 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به­صورت کرت­های خرد شده در قالب فاکتوریل و در 3 تکرار اجرا گردید. در کرت­های اصلی سطوح تنش رطوبتی شامل 3 سطح عدم تنش رطوبتی )6000 متر مکعب در هکتار)، تنـش رطوبتـی متوسـط)4500 متر مکعب در هکتار) و تنش رطوبتی شدید )3000 متر مکعب در هکتار)و در کرت­های فرعی 8 تیمار کودی شامل کود شیمیایی کامل NPK20+20+20 (500 کیلوگرم در هکتار)، ورمی­کمپوست (6000 کیلوگرم در هکتار)، هیومیک­اسید (20 لیتر در هکتار) و تیمار ترکیبی هیـومیـک اسید (20 لیتر در هکتار)+کود شیمیایی کامـل NPK20+20+20 (500 کیلوگرم در هکتار)، تیمار ترکیبی هیومیک اسید (20 لیتر در هکتار)+ورمـی­کمپوسـت (6000 کیلوگرم در هکتار)، تیمـار ترکیبی ورمی­کمپوست (3000 کیلوگرم در هکتار)+کود شیمیایی کامل NPK20+20+20 (250 کیلوگرم در هکتار) و ترکیب سه بخشی کود شیمیایی­کامل (250 کیلوگرم در هکتار) +ورمی­کمپوست(3000 کیلوگرم در هکتار)+ هیومیک­اسید (20 لیتر در هکتار) و شاهد بودند. در این آزمایش بیشترین وزن خشک ساقه، گل و زیست توده در تیمار ورمی­کمپوست و عدم تنش و کمترین مقادیر این صفات در تنش شدید و شاهد مشاهده گردید. بیشترین وزن خشک برگ و ریشه در تیمار ورمی­کمپوست+ هیومیک­اسید و تنش متوسط و کمترین وزن خشک برگ در تیمار تنش شدید و شاهد مشاهده شد. بیشترین عملکرد دانه در تیمار­های ورمی­کمپوست+هیومیک اسید+کود کامل NPK20+20+20 و تیمار کود کامل NPK20+20+20 هر دو در شرایط عدم تنش مشاهده شدند. با افزایش تنش نسبت ریشه به اندام­های هوایی افزایش یافت و بیشترین مقادیر آن در تیمار شاهد و تنش شدید و کمترین مقادیر آن در تیمار ورمی­کمپوست و عدم تنش مشاهده شد. بیشترین مقادیر ترکیبات فنلی ریشه در تیمار هیومیک اسید+ورمی­کمپوست و تنش شدید و کمترین مقادیر آن در تیمار هیومیک اسید و عدم تنش مشاهده شد لذا تولید این گیاه در شرایط تامین رطوبتی 3000متر مکعب در هکتارو استفاده از تیمارهای کودی حاوی ترکیبات هیومیکی و ورمی‌کمپوست قابل توصیه است.

کلمات کلیدی

, کود کامل, گیاهان دارویی, هیومیک اسید, ورمی کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085898,
author = {سلطانیان, بیژن and رضوانی مقدم, پرویز and جواد اصیلی},
title = {بررسی اثر تنش رطوبتی و منابع کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد دانه و ترکیبات فنلی ریشه سرخارگل Echinacea purpurea L.},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2021},
volume = {34},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4730},
pages = {593--603},
numpages = {10},
keywords = {کود کامل، گیاهان دارویی، هیومیک اسید، ورمی کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تنش رطوبتی و منابع کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد دانه و ترکیبات فنلی ریشه سرخارگل Echinacea purpurea L.
%A سلطانیان, بیژن
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A جواد اصیلی
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2021

[Download]