زمین شناسی نفت ایران, دوره (10), شماره (19), سال (2020-8) , صفحات (23-44)

عنوان : ( آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه نراق )

نویسندگان: اسما آفتابی آرانی , علیرضا عاشوری , جهانبخش دانشیان , عباس قادری , محمد رضا آریانسب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برش نراق در جنوب حوضه رسوبی قم در ایران مرکزی واقع شده است. مطالعه ویژگی‌های ریزرخساره‌ای، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در این محدوده به درک وضعیت حوضه رسوبی قم در ایران مرکزی کمک قابل توجهی می‌کند. در این مطالعه 111 نمونه از رسوبات سازند قم در برش نراق در شمال غرب نراق مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات میکروسکپی و شواهد صحرایی در این برش منجر به شناسایی منجر به شناسایی 6 ریزرخساره در بخش کربناته شده و از نظر محیط رسوب‌گذاری به ۳ کمربند رخساره‌ای لاگون، ریف و شیب پلاتفرم تعلق دارند. به علت وجود رخساره شیب و وجود دانه‌های اسکلتی و غیراسکلتی بخش‌های کم‌عمقی که به این محیط حمل شده‌اند و با توجه به وجود ریزرخساره SMF9 و آشفتگی زیستی، همچنین به‌دلیل وجود نهشته‌های سدی/ ریفی محیط تشکیل نهشته‌های کربناته سازند قم در برش نراق یک شلف کربناته پیشنهاد می‌شود. در این مدل، مارن‌های تشکیل‌دهنده عضو b سازند قم نشان‌دهنده عمق نسبی بیشتری است. همچنین مطالعات چینه‌نگاری سکانسی نشان می‌دهد که برش نراق شامل سه سکانس رسوبی رده سوم، دو مرز سکانسی از نوع اول و یک مرز سکانسی از نوع دوم است.

کلمات کلیدی

, ریزرخساره, محیط رسوبی, چینه‌نگاری سکانسی, سازند قم, نراق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085930,
author = {آفتابی آرانی, اسما and عاشوری, علیرضا and جهانبخش دانشیان and قادری, عباس and محمد رضا آریانسب},
title = {آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه نراق},
journal = {زمین شناسی نفت ایران},
year = {2020},
volume = {10},
number = {19},
month = {August},
issn = {2251-8738},
pages = {23--44},
numpages = {21},
keywords = {ریزرخساره، محیط رسوبی، چینه‌نگاری سکانسی، سازند قم، نراق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه نراق
%A آفتابی آرانی, اسما
%A عاشوری, علیرضا
%A جهانبخش دانشیان
%A قادری, عباس
%A محمد رضا آریانسب
%J زمین شناسی نفت ایران
%@ 2251-8738
%D 2020

[Download]