اقتصاد و الگو سازی, دوره (11), شماره (3), سال (2020-12) , صفحات (1-31)

عنوان : ( تحلیل رفاهی تعامل بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی‌های سیاستی )

نویسندگان: مینا محتشمی , محمدعلی احسانی , مهدی فیضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی، به جهت وجود اثرات بازخوردی سیاست‌ها و یا بین‌­دوره‌ای بودن تصمیم‌گیری‌ها، امری ضروری است. زیرا ممکن است سیاست‌های اجرا شده توسط یک نهاد، سیاست‌های اتخاذ شده از سوی نهاد دیگر را به شکلی زیانبار تحت تأثیر قرار داده و در نهایت رفاه جامعه کاهش یابد. از این‌رو دستیابی به اهداف مطلوب اقتصادی، منوط به وجود ترتیبات نهادی و سازوکاری مناسب برای هماهنگی میان مقامات سیاست‌گذار است. در این پژوهش، پس از الگوسازی معادلات ساختاری اقتصاد ایران، قاعده بهینه برای سیاستگذار پولی و مالی، در قالب بازی‌های سیاستی مختلف استخراج شد؛ سپس معادلات پایه به کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته، برای دورهزمانی 1395-1384، تخمین زده شد و پارامترهای آن در شبیه‌سازی بازی‌ها (در سه وضعیت: بازی نرمال، بازی رهبری استاکلبرگ و بازی همکارانه) مورد استفاده قرار گرفت. شبیه‌سازی بازی‌ها به کمک نرم افزارصورت گرفت و ارزشحداقل زیانایجادشدهبرایهر بازیکن و جامعه محاسبه گردید. تحلیل نتایج نشان داد که بهترین شرایط رفاهی در حالت همکاری دو نهاد پولی و مالی ایجاد خواهد شد. اما چنانچه امکان ایجاد نهادی هماهنگ کننده میان این دو نهاد وجود نداشت، رهبری بانک مرکزی به عنوان بهترین تعامل پیشنهاد می‌گردد.

کلمات کلیدی

, راه حل همکارانه, سیاست پولی و مالی, نرخ بهره بین بانکی, نظریه بازی‌ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085983,
author = {مینا محتشمی and محمدعلی احسانی and فیضی, مهدی},
title = {تحلیل رفاهی تعامل بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی‌های سیاستی},
journal = {اقتصاد و الگو سازی},
year = {2020},
volume = {11},
number = {3},
month = {December},
issn = {2476-5775},
pages = {1--31},
numpages = {30},
keywords = {راه حل همکارانه، سیاست پولی و مالی، نرخ بهره بین بانکی، نظریه بازی‌ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل رفاهی تعامل بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی‌های سیاستی
%A مینا محتشمی
%A محمدعلی احسانی
%A فیضی, مهدی
%J اقتصاد و الگو سازی
%@ 2476-5775
%D 2020

[Download]