نخستین کنفرانس ملی مواد نوین , 2021-03-02

عنوان : ( پلیمریزاسیون متیل متاکریلات توسط کاتالیست دوهستهای فلز کبالت برپایه لیگاند α -دی ایمین )

نویسندگان: ماجده معروفی , غلامحسین ظهوری , مصطفی خوش صفت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاتالیست دو هستهای کبالت) П ( بر پایه لیگاند α -دی ایمین سنتز گردید و برای پلیمریزاسیون متیل متاکریلات مورد مطالعه قرارگرفت و مشخص گردید این کاتالیست برای پلیمریزاسیون متیل متاکریلات) MMA ) فعال میباشد. تأثیرغلظت کمک کاتالیست MMAO بر فعالیت کاتالیست سنتز شده در هموپلیمریزاسیون MMA نشان داد که بهینهی نسبت مولی Al/Co برای این کاتالیست در 1500:1 میباشد. دمای C°40 بهترین دما برای پلیمریزاسیون MMA در حضور این کاتالیست میباشد. نتایج به دست آمده از آنالیز HNMR1 پلیمر متیل متاکریلات، نظم فضایی پلیمر را مشخص نمود )سندیوتاکتک 60 %، اتاکتیک 36.24 %، ایزوتاکتیک 4

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: پلیمریزاسیون کاتالیستی, کمپلکس دو هسته ای, کبالت, α -دی ایمین, پلیمتیل متاکریلات (PMMA)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085994,
author = {معروفی, ماجده and ظهوری, غلامحسین and مصطفی خوش صفت},
title = {پلیمریزاسیون متیل متاکریلات توسط کاتالیست دوهستهای فلز کبالت برپایه لیگاند α -دی ایمین},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی مواد نوین},
year = {2021},
location = {یزد, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: پلیمریزاسیون کاتالیستی، کمپلکس دو هسته ای، کبالت، α -دی ایمین، پلیمتیل متاکریلات (PMMA)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پلیمریزاسیون متیل متاکریلات توسط کاتالیست دوهستهای فلز کبالت برپایه لیگاند α -دی ایمین
%A معروفی, ماجده
%A ظهوری, غلامحسین
%A مصطفی خوش صفت
%J نخستین کنفرانس ملی مواد نوین
%D 2021

[Download]