مهندسی عمران فردوسی, دوره (33), شماره (2), سال (2020-8) , صفحات (89-107)

عنوان : ( بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های فلزی مجهز به مهاربند مرکزگرای تلسکوپی دوطرفه )

نویسندگان: محمدحسین برادران خلخالی , عباس کرم الدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهاربندهای مرکزگرا از جمله سیستمهای ساختمانی هستند که سبب کاهش جابهجایینسبی ساختمان پس از زمینلرزهمیگردند. در این پژوهش پس از بررسی و مطالعۀتمامی سیستمهای مرکزگرا ،بهصورتتخصصی رفتار کلیۀمهاربندهای مرکزگرای پیشنهادی توسط محقّقین پیشین مورد مطالعه قرار گرفت. بررسیها نشان داد که مهاربندهای پیشنهادی قبلی همگی نقطهضعفهایی دارند.برخی از این نکات عبارتانداز: دشواری ساخت ،هزینۀبالا، جذب انرژی پایین و ظرفیت محدود نیروی محوری. در این پژوهش مهاربند مرکزگرای تلسکوپی دوطرفه (DT-SCED)(Double Telescoping Self-Centering Energy-Dissipative Brace)پیشنهاد گردید.این مهاربند نسبت به نمونههای پیشین دارای قابلیتهای بهتری است.برخی از نکات مثبت این مهاربند عبارت است از: سادگی ساخت متناسببا امکانات ساخت در ایران، هزینۀپایین ساخت، ظرفیت بالای نیروی محوری، جذب انرژی بالا و قابلیت توسعه. در این پژوهش پس از محاسبۀجزییات طراحی مهاربند پیشنهادی، مدل دوبعدی آن در نرمافزارOPENSEESمدلسازیگردید. برای مدلسازیمهاربند از ده المان یکبعدیاستفاده گردید. پس از راستی آزمایی مدلسازی، مهاربند تحت بارگذاری چرخهای قرار گرفت و نمودار چرخهای (هیسترسیس) آن محاسبه گردید. همچنین یک نمونه ساختمان شش طبقه با سیستم مهاربند مرکزگرای تلسکوپی دوطرفه طراحی و تحلیل گردید. عملکرد لرزهای ساختمان نمونه با دو نمونه از مهاربندهای پیشنهادی قبلی مقایسه گردید. پارامترهای مورد مقایسه عبارت بودند از: زمان تناوب سازه، مقدار نیروی فعّالشدن مهاربند، شکلپذیری سازه، ضریب اضافه مقاومت سازه، بیشینه شتاب، بیشینه جابهجایینسبی طبقات، بیشینه جابهجایینسبی باقیمانده طبقات و بیشینه برش پایه.نتایج تحلیل مهاربند پیشنهادی بیانکنندۀرفتار مرکزگرا و نمودار چرخهای پرچمی شکل با ظرفیت نیروی محوری بالا برای مهاربند پیشنهادی بود. همچنین عملکرد لرزهای مهاربند مرکزگرای تلسکوپی دوطرفه در سازه بسیار مطلوب ارزیابی

کلمات کلیدی

, مهاربند مرکزگرا, تحلیل سختی, تحلیل استاتیکی غیرخطی, شکلپذیری, قاب فوالدی, طراحی لرزهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085999,
author = {برادران خلخالی, محمدحسین and کرم الدین, عباس},
title = {بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های فلزی مجهز به مهاربند مرکزگرای تلسکوپی دوطرفه},
journal = {مهندسی عمران فردوسی},
year = {2020},
volume = {33},
number = {2},
month = {August},
issn = {2783-2805},
pages = {89--107},
numpages = {18},
keywords = {مهاربند مرکزگرا، تحلیل سختی، تحلیل استاتیکی غیرخطی، شکلپذیری، قاب فوالدی، طراحی لرزهای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های فلزی مجهز به مهاربند مرکزگرای تلسکوپی دوطرفه
%A برادران خلخالی, محمدحسین
%A کرم الدین, عباس
%J مهندسی عمران فردوسی
%@ 2783-2805
%D 2020

[Download]