دامپزشکی ایران, دوره (16), شماره (1), سال (2020-5) , صفحات (25-34)

عنوان : ( تأثیر پودر دانه گشنیز و آلفا- توکوفریل استات بر پاسخ ایمنی همورال، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی )

نویسندگان: احمد علی ثابتان شیرازی , احمد حسن آبادی , محمدجواد آگاه , حسن نصیری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثرات پودر دانهی گشنیز و آلفا-توکوفریل استات بر پاسخ سیستم ایمنی، شاخصهای آنتیاکسیدانی و برخی فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی انجام شد. تعداد 240قطعه جوجهی گوشتی یک روزه سویهی کاب 500در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار، سه تکرار و 20قطعه جوجه در هر تکرار توزیع و تا سن 42روزگی نگهداری شدند. تیمارها شامل، تغذیه شده با جیرهی پایه بدون افزودنی )کنترل منفی(، جیرهی پایه حاوی 250میلیگرم در کیلوگرم آلفا-توکوفریل استات )کنترل مثبت( و جیرههای پایه حاوی 0/3و 0/6درصد پودر دانهی گشنیز بودند. در سنین 35و 42روزگی، دو پرنده از هر تیمار انتخاب شدند و از نظر پاسخ سیستم ایمنی همورال مورد ارزیابی قرار گرفتند. میزان مالوندیآلدئید ) ،(MDAآنزیمهای آنتیاکسیدانی پلاسما، تریگلیسیرید، کلسترول، LDL ،HDLو VLDLدر 42روزگی اندازهگیری شدند. عیار آنتیبادی تام و ایمنوگلوبولین Mدر پاسخ اولیه به تزریق SRBCدر تیمارهایی که دانهی گشنیز و آلفا-توکوفریلاستات مصرف کرده بودند نسبت به گروه کنترل منفی بالاتر بود اما در پاسخ ثانویه تفاوت معنیداری در بین گروهها مشاهده نشد. استفاده از پودر دانهی گشنیز منجر به افزایش معنیدار فعالیت آنزیمهای آنتی-اکسیدانی سوپراکسیددیسموتاز و گلوتاتیونپراکسیداز و کاهش مالوندیآلدئید پلاسمای خون جوجههای گوشتی شد. مقدار تریگلیسرید و کلسترول سرم خون در گروههای تغذیه شده با پودر دانهی گشنیز و آلفا- توکوفریلاستات به طور معنیداری کمتر از گروه کنترل منفی بود. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از سطوح 0/3و 0/6درصد دانهی گشنیز در جیرهی جوجهی گوشتی سبب تقویت سیستم ایمنی، کاهش اکسیداسیون و تعادل فراسنجههای خونی میشود

کلمات کلیدی

, دانه گشنیز, آلفا-توکوفریل استات, فراسنجه های خونی, شاخص های آنتی اکسیدانی, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086054,
author = {احمد علی ثابتان شیرازی and حسن آبادی, احمد and محمدجواد آگاه and نصیری مقدم, حسن},
title = {تأثیر پودر دانه گشنیز و آلفا- توکوفریل استات بر پاسخ ایمنی همورال، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی},
journal = {دامپزشکی ایران},
year = {2020},
volume = {16},
number = {1},
month = {May},
issn = {2676-704X},
pages = {25--34},
numpages = {9},
keywords = {دانه گشنیز، آلفا-توکوفریل استات، فراسنجه های خونی، شاخص های آنتی اکسیدانی، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر پودر دانه گشنیز و آلفا- توکوفریل استات بر پاسخ ایمنی همورال، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی
%A احمد علی ثابتان شیرازی
%A حسن آبادی, احمد
%A محمدجواد آگاه
%A نصیری مقدم, حسن
%J دامپزشکی ایران
%@ 2676-704X
%D 2020

[Download]