دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12

عنوان : ( ارزیابی رفتار شیارشدگی قیر حاوی افزودنی زایکوترم )

نویسندگان: سیدسعید فاطمی , جعفر بلوری بزاز , سیدعلی ضیائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه خرابی شیارشدگی به عنوان یکی از مهم ترین خرابی های روسازی انعطاف پذیر، چالش اصلی مدیران شهری می باشد. اگرچه عوامل متعددی مانند شرایط بارگذاری و محیطی بر وقوع آن تاثیر گذار می باشند، اما خصوصیات قیر مصرفی در ساخت مخلوط های آسفالتی اثر چشمگیری در میزان شدت این خرابی دارد. طی سالیان اخیر، به جهت بهبود خواص شیارشدگی قیر، اصلاح رفتار رئولوژی آن مد نظر قرار گرفته است. تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که الزاما افزودن هر نوع ماده ای به قیر به دلیل عدم سازگاری بین قیر و ماده ی ترکیب شده، نمی تواند موجب تاثیر مثبت بر خصوصیات عملکردی قیر شود. امروزه زایکوترم یک افزودنی رایج جهت کنترل حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی شناخته می شود اما بررسی های انجام شده در خصوص رفتار شیارشدگی ترکیب قیر و زایکوترم، بسیار محدود است. در این تحقیق، قیر خالص 70/60 با زایکوترم در چهار میزان مختلف ترکیب گردید. آزمایش های رئومتر برش دینامیکی(DSR) و بازگشت خزشی در چند سطح تنش (MSCR) برای ارزیابی زایکوترم بر رفتارشیارشدگی قیر خالص در دماهای 58، 64 و 70 درجه سانتی گراد، به کار برده شد. نتایج نشان می دهد که زایکوترم در میزان درصدهای کم، باعث بهبود رفتارشیارشدگی و افزایش پارامتر درصد بازگشت قیر می شود اما با افزایش زایکوترم در قیر حساسیت شیارشدگی ترکیب حاصل افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, شیارشدگی, زایکوترم, رئومتر برش دینامیکی, بازگشت خزشی در چند سطح تنش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086077,
author = {فاطمی, سیدسعید and بلوری بزاز, جعفر and ضیائی, سیدعلی},
title = {ارزیابی رفتار شیارشدگی قیر حاوی افزودنی زایکوترم},
booktitle = {دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شیارشدگی، زایکوترم، رئومتر برش دینامیکی، بازگشت خزشی در چند سطح تنش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی رفتار شیارشدگی قیر حاوی افزودنی زایکوترم
%A فاطمی, سیدسعید
%A بلوری بزاز, جعفر
%A ضیائی, سیدعلی
%J دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2021

[Download]