تحقیق در عملیات در کاربردهای آن, دوره (19), شماره (1), سال (2022-4) , صفحات (17-36)

عنوان : ( مکان‌یابی بهینه صندوق‌های الکترونیکی جمع‌آوری کمک‌های مردمی با استفاده از مدل ترکیبی برنامه‌ریزی آرمانی محدودیت شانسی و روش رتبه‌بندی ایداس )

نویسندگان: میثم عمرانی , زهرا ناجی عظیمی , علیرضا پویا , مجید سالاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مکانیابی بهینه جمعآوری کمکهای مردمی با استفاده از مدلسازی ریاضی مسائل مکانیابی بر بهینهسازی منافع کسب شده بسیار مؤثر خواهد بود. در این مقاله با رویکرد مکانیابی بهینه صندوقهای الکترونیکی جمع آوری کمکهای مردمی، پس از تعیین مناطق مورد مطالعه، تعیین اماکن بالقوه و استخراج دادههای صندوقهای سنتی مورد بررسی قرار گرفته است. اهداف این مسئله حداکثرسازی مقدار کل منفعت بدست آمده و مقدار کل انگیزه کمک است که در فرایند تحقیق، استخراج میزان انگیزه کمک بر اساس ضرایب تأثیر منطقه ، مکان و تردد و با استفاده از روش ارزیابی مبتنی بر فاصله از میانگین شاخصها (ایداس) تعیین گردیده است. محدودیتهای مسئله نیز غالباً جهت فرهنگ سازی و جلوگیری از انباشت صندوقها در یک منطقه یا نوع مکان تعریف شده است. با توجه به چندهدفه بودن مدل و تصادفی بودن میزان منفعت حاصل از هر صندوق و ضریب تردد، دو هدف به صورت محدودیت شانسی در یک مدل برنامهریزی آرمانی بکارگرفته شدهاند که پس از قطعی سازی مدل و جایگذاری پارامترها، تعداد 60 نقطه نهایی بهعنوان جوابهای بهینه استخراج گردیده است.

کلمات کلیدی

, مدل مکانیابی تصادفی چندهدفه, برنامهریزی آرمانی محدودیت شانسی, ارزیابی مبتنی بر فاصله از میانگین شاخصها, صندوق کمک مردمی الکترونیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086079,
author = {عمرانی, میثم and ناجی عظیمی, زهرا and پویا, علیرضا and سالاری, مجید},
title = {مکان‌یابی بهینه صندوق‌های الکترونیکی جمع‌آوری کمک‌های مردمی با استفاده از مدل ترکیبی برنامه‌ریزی آرمانی محدودیت شانسی و روش رتبه‌بندی ایداس},
journal = {تحقیق در عملیات در کاربردهای آن},
year = {2022},
volume = {19},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۲۵۱-۷۲۸۶},
pages = {17--36},
numpages = {19},
keywords = {مدل مکانیابی تصادفی چندهدفه، برنامهریزی آرمانی محدودیت شانسی، ارزیابی مبتنی بر فاصله از میانگین شاخصها، صندوق کمک مردمی الکترونیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مکان‌یابی بهینه صندوق‌های الکترونیکی جمع‌آوری کمک‌های مردمی با استفاده از مدل ترکیبی برنامه‌ریزی آرمانی محدودیت شانسی و روش رتبه‌بندی ایداس
%A عمرانی, میثم
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A پویا, علیرضا
%A سالاری, مجید
%J تحقیق در عملیات در کاربردهای آن
%@ ۲۲۵۱-۷۲۸۶
%D 2022

[Download]