پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی, دوره (10), شماره (2), سال (2021-9) , صفحات (23-32)

عنوان : ( موقعیت یابی تفاضلی ارزان قیمت برای کاربردی سازی کشاورزی دقیق در مناطق کمتر توسع هیافته )

فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده یکی از مؤلفهها و اجزاء مهم \\\\\\\"کشاورزی دقیق\\\\\\\" که در تمام دنیا با سرعت زیادی در حال رشد است، موقعیتیابی مناسب نیز بهبود یافته است، اما استفاده از این سنسورها در کشورهای کمتر توسعهیافته GPS میباشد. با پیشرفت تکنولوژی، دقت منجر به تلاشهایی برای استفاده از GPS همچنان با چالش تکنولوژی و هزینه روبرو است. ارتباط مستقیم دقت و قیمت ارزان قیمت دارای منابع مختلف خطا است. در این پژوهش برای GPS های ارزان قیمت شده است. با این حال استفاده از GPS غلبه بر چالش ارتقا دقت موقعیتیابی در حین کاهش قیمت تجهیزات، روش جدیدی ارائه شده است. روش پیشنهادی براساس خطای تصادفی و بایاس) به دو قسمت تقسیم شده است. در ابتدا، خطای تصادفی با استفاده از فیلتر ) GPS ماهیت خطای کلاسیک ساده کاهش یافته است. به این منظور، مقایسهای بین سه فیلتر کالمن، پایینگذر و میانگین متحرک انجام شده است. تنظیمات فیلترها به گونهای انجام شده است که علاوه بر کاهش خطای تصادفی، در کمترین زمان ممکن به محدوده خطای مطلوب برسد. فیلتر کالمن در کاهش خطای تصادفی نسبت به دو فیلتر دیگر بهترین عملکرد را داشته است. حذف که قابلیت دریافت اصلاحات ارسالی از ایستگاههای مبنا را دارند امکانپذیر نیست. برای DGPS بایاس جز با استفاده از گیرنده حل این مشکل، ایستگاه مبنایی طراحی شده است که قابلیت ارسال اصلاحات موردنیاز گیرندههای ارزان قیمت را داشتهباشد. روش موقعیتیابی تفاضلی ارزان قیمت پیشنهادشده منجر به کاهش ۸۹ % در شاخص خطا افقی شده است که دقت حاصل برای کاربردهای کشاورزی دقیق مناسب است.

کلمات کلیدی

, ارزان قیمت. GPS واژه های کلیدی: تصحیحات تفاضلی, خطای تصادفی, خطای بایاس, کشاورزی دقیق, گیرنده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086096,
author = {},
title = {موقعیت یابی تفاضلی ارزان قیمت برای کاربردی سازی کشاورزی دقیق در مناطق کمتر توسع هیافته},
journal = {پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی},
year = {2021},
volume = {10},
number = {2},
month = {September},
issn = {2345-6906},
pages = {23--32},
numpages = {9},
keywords = {ارزان قیمت. GPS واژه های کلیدی: تصحیحات تفاضلی، خطای تصادفی، خطای بایاس، کشاورزی دقیق، گیرنده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T موقعیت یابی تفاضلی ارزان قیمت برای کاربردی سازی کشاورزی دقیق در مناطق کمتر توسع هیافته
%A
%J پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی
%@ 2345-6906
%D 2021

[Download]