بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (12), شماره (4), سال (2020-5) , صفحات (561-580)

عنوان : ( ارزیابی جامع مدل DSSAT-Nwheat در طیف وسیعی از مناطق اقلیمی ایران )

نویسندگان: محمدحسن فلاح هکی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی جامع مدل شبیهسازی محصول با مجموعهای از دادههای مناسب از محیط، مدیریت، ارقام و خاکهای متفاوت برای استفاده مطمئن از مدل اضافه شده است با استفاده از مشاهد ات آزمایش های DSSAT که اخیراً به Nwheat در تجزیه و تحلیل نظامهای کشاورزی ضروری است. مدل شامل شهریار، پیشتاز، تجن و چمران (Triticum aestivum L.) مزرعهای در دامنه وسیعی از مناطق اقلیمی با مدیریت مختلف برای چهار رقم گندم مورد واسنجی و ارزیابی قرار گرفت. این ارقام بهترتیب مناسب برای کشت در مناطق سردسیر، معتدل، مرطوب و گرمسیر میباشد. نتایج اعتبارسنجی مراحل فنولوژیکی کاشت تا گلدهی و کاشت تا رسیدگی را بهخوبی با مقادیر جذر میانگین مربعات خطا DSSAT-Nwheat نشان داد که مدل نزدیک به یک (d) کمتر از سه درصد و شاخص توافق ویلموت (nRMSE) کمتر از چهار روز، جذر میانگین مربعات خطای نرمال شده (RMSE) از 568 کیلوگرم در هکتار برای رقم تجن تا 933 RMSE شبیهسازی کرد. همچنین نتایج اعتبارسنجی عملکرد دانه ارقام گندم نشان داد که مقدار 0 بود که / برای عملکرد دانه ارقام بهترتیب کمتر از 20 درصد و بالاتر از 8 d و nRMSE ، کیلوگرم در هکتار برای رقم چمران متغیر بود. بهطور کلی متفاوت بود. بهطوریکه در منطقه اهواز، CO دقت واسنجی را بهخوبی نشان میدهد. واکنش مدل به افزایش دما در مناطق مختلف و سطوح مختلف 2 مقداری از اثرات CO باعث کاهش عملکرد دانه شد که البته افزایش 2 ،CO گرگان و مشهد افزایش دما تا نه درجه سانتیگراد در تمام سطوح غلظت 2 بهترتیب CO 540 و 720 پیپیام 2 ، منفی افزایش دما را تخفیف داد. اما در منطقه سردسیر تبریز افزایش سه درجه سانتیگراد دما در سطوح غلظت 360 15 و 10 درصد نسبت به دمای ، 12 و 14 درصدی عملکرد دانه شد، ولی با افزایش بیشتر دما تا نه درجه سانتیگراد، عملکرد دانه 23 ، باعث افزایش 8 پاسخهای عملکرد دانه به ط ی ف گسترده ای از مد یریت و DSSAT-Nwheat پایه کاهش یافت. بهطور کلی، نتایج این مطالعه نشان داد که مدل شرایط محیطی را بهخوبی پیشبینی میکند و میتوان از آن برای ارزیابی تأثیرات مختلف مدیریت زراعی و تصمیمگیری در نظامهای کشت گندم در شرایط اقلیمی جاری و آینده استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, واژههای کلیدی: آنالیز حساسیت, تغییر اقلیم, ضرایب ژنتیکی, مدلسازی, مراحل نموی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086098,
author = {فلاح هکی, محمدحسن and نظامی, احمد and خزاعی, حمیدرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {ارزیابی جامع مدل DSSAT-Nwheat در طیف وسیعی از مناطق اقلیمی ایران},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2020},
volume = {12},
number = {4},
month = {May},
issn = {2008-7713},
pages = {561--580},
numpages = {19},
keywords = {واژههای کلیدی: آنالیز حساسیت، تغییر اقلیم، ضرایب ژنتیکی، مدلسازی، مراحل نموی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی جامع مدل DSSAT-Nwheat در طیف وسیعی از مناطق اقلیمی ایران
%A فلاح هکی, محمدحسن
%A نظامی, احمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2020

[Download]