رخساره های رسوبی, دوره (12), شماره (2), سال (2020-5) , صفحات (226-253)

عنوان : ( زیست چینه نگاری، ریز رخساره‌ها و محیط رسوب‌گذاری سازند آسماری در یکی از چاه‌های میدان نفتی مارون و مقایسه آن با سایر نواحی زاگرس )

نویسندگان: محمد گودرزی , محمد وحیدی نیا , حسن امیری بختیار , محمد رضا نورائی نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف زیست چینه نگاری سازند آسماری در یکی از چاههای میدان نفتی مارون در پهنه فروافتاادگی دزفول و مقایسه آن با بر شهای ماله کوه، چاه میدان نفتی قلعه نار، برش مشکان و برش فیروزآباد و نیز شناسایی ریزرخساره ها و محیطهای رسوبی آن انجام شده است. ضخامت ساازند آسماری در چاه مورد مطالعه 5 / 370 متر بوده وعمدتاً از سنگ آهک، دولومیت، سنگ آهک دولومیتی، ماسه سنگ و شیل آهکی تشکیل شده اسات. مرز زیرین سازند آسماری در این چاه با سازند پابده و مرز بالایی آن با سازند گچساران به صورت پیوسته می باشد. پس از مطالعه 150 مقطع نازک میکروسکپی، تعداد 43 جنس و 61 گونه شناسایی و بر اساس پخش و پراکندگی آنها شش زیست زون تجمعی (پنج زیست زون و یک زون مبهم) مورد شناسایی قرار گرفت. زیست زونهای شناساایی شده در چاه ماورد مطالعه شاامل Globigerina spp.-Turborotalia cerroazulensis-Hantkenina Assemblage Zone ، Lepidocyclina-Operculina-Ditrupa Assemblage Zone ، Archaias asmaricus-Archaias hensoni-Miogypsinoides compalanatus Assemblage Zone ، Miogypsina-Elphidium sp.14–Peneroplis farsensis Assemblage Zone ، Indeterminate Zone و Borelis melo curdica-Borelis melo melo Assemblage Zone? هستند. بر مبنای مجموعه فسیلی و زیست زونهای شناسایی شده سن سازند آسماری در چاه مورد مطالعه روپلین، شاتین - بوردیگالین؟ تعیین شده است. مطالعات انجام شده به شناسایی 12 ریزرخساره متعلق به محیطهاای رمپ خارجی، رمپ میانی (بخش دور از ساحل و نزدیک به ساحل(، پشته ماسه ای و رمپ داخلی )ریف کومهای، لاگون نیمه محصور، لاگون محصور و پهنه کشندی) منجر شده است. تبدیل تدریجی رخساره ها به هم، نبود ساختهای ریزشی و لغزشی و نبود دانه های پوشش دار شواهدی از رسوب گذاری در یک رمپ کربناته از نوع هموکلینال می باشند.

کلمات کلیدی

زاگرس؛ الیگومیوسن؛ میدان نفتی مارون؛ فروافتادگی دزفو ؛ زیست چینه نگاری؛ ریزرخساره؛ رم هموکلینا .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086136,
author = {گودرزی, محمد and وحیدی نیا, محمد and حسن امیری بختیار and محمد رضا نورائی نژاد},
title = {زیست چینه نگاری، ریز رخساره‌ها و محیط رسوب‌گذاری سازند آسماری در یکی از چاه‌های میدان نفتی مارون و مقایسه آن با سایر نواحی زاگرس},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2020},
volume = {12},
number = {2},
month = {May},
issn = {2008-787X},
pages = {226--253},
numpages = {27},
keywords = {زاگرس؛ الیگومیوسن؛ میدان نفتی مارون؛ فروافتادگی دزفو ؛ زیست چینه نگاری؛ ریزرخساره؛ رم هموکلینا .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری، ریز رخساره‌ها و محیط رسوب‌گذاری سازند آسماری در یکی از چاه‌های میدان نفتی مارون و مقایسه آن با سایر نواحی زاگرس
%A گودرزی, محمد
%A وحیدی نیا, محمد
%A حسن امیری بختیار
%A محمد رضا نورائی نژاد
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2020

[Download]