پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (12), شماره (2), سال (2021-5) , صفحات (207-228)

عنوان : ( بررسی تأثیر ادراک فراشایستگی بر نگرش های شغلی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران) )

نویسندگان: محسن رفیعی , علیرضا حدادیان , بی بی مرجان فیاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی تأثیر فرا شایستگی ادراکشد ه بر نگرشهای شغلی همچون رضایت شغلی، تعهد عاطفی نسبت به سازمان و تمایل به ترک خدمت هست. این پژوهش از نظر هدف تحقیق، کاربردی و از جنبه شیوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه هدف، ده بانک خصوصی و دولتی داخل کشور میباشند. برای سنجش فرا شایستگی –ادراک شده، رضایت شغلی، تعهد عاطفی نسبت به سازمان و قصد ترک خدمت، به ترتیب از پرسشنامه های استاندارد مِینارد و همکاران، 2006) ، (جاج و همکاران،2000)، (مِیر و همکاران،1993 ) و کُلارلی،1984) استفاده شد. ارزیابی مدل مفهومی ارائه شد ه با روش مدلسازی معادلات ساختاری و به وسیله نرم افزارهای اس پی اس اس و اموس صورت گرفته است. یافته ها نشان داد میان ادراک کارکنان از فرا شایستگی خود با رضایت شغلی و تعهد عاطفی نسبت به سازمان ارتباط معکوس داشته و در مقابل با تمایل کارکنان برای ترک خدمت رابطه مستقیم دارد.

کلمات کلیدی

, فرا شایستگی ادراک شده, رضایت شغلی, تعهد عاطفی, قصد ترک خدمت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086142,
author = {محسن رفیعی and حدادیان, علیرضا and فیاضی, بی بی مرجان},
title = {بررسی تأثیر ادراک فراشایستگی بر نگرش های شغلی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2021},
volume = {12},
number = {2},
month = {May},
issn = {2383-4064},
pages = {207--228},
numpages = {21},
keywords = {فرا شایستگی ادراک شده، رضایت شغلی، تعهد عاطفی، قصد ترک خدمت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر ادراک فراشایستگی بر نگرش های شغلی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)
%A محسن رفیعی
%A حدادیان, علیرضا
%A فیاضی, بی بی مرجان
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2021

[Download]