پژوهش های میوه کاری, دوره (5), شماره (1), سال (2020-8) , صفحات (71-80)

عنوان : ( تأثیر ریزموجودات مفید روی پاسخهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پایه UCB1پسته تحت تنش شوری )

نویسندگان: عبدالطیف فاضلی سلمانی , غلامحسین داوری نژاد , بهرام عابدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ه منظور بررسی تأثیر ریزموجودات مفید (EM) بر ویژگی­های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی و جذب برخی عناصر ­غذایی در پسته پایهUCB1 تحت تنش شوری، آزمایشی بصورت فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی با دو فاکتورEM (صفر و یک درصد) و شوری (7/0، 5، 10 و 6/13دسی­زیمنس بر متر) در سه تکرار بر روی نها­ل­های یکساله انجام شد. نهال­های پسته سه ماه بعد از اعمال شوری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افزایش غلظت شوری باعث کاهش محتوای نسبی آب برگ، کلروفیل a، b و عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم برگ شد اما مقدار پرولین، قند محلول و عناصر سدیم و کلر در مقایسه با شاهد افزایش یافت. نتایج کاربردEM نشان داد که غلظت یک درصد این کود موجب افزایش مقاومت پایه UCB1 به تنش شوری می­شود. همچنین اثرات متقابل شوری و EM بر مقدار محتوای نسبی آب برگ، پرولین، کلروفیل b، قند محلول و عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، سدیم و کلر برگ معنی­دار گردید. بیشترین مقدار محتوای نسبی آب برگ (13/87 درصد)، کلروفیل a (83/5 میلی­گرم بر گرم وزن تر)، کلروفیل b (93/2 میلی­گرم بر گرم وزن تر)، عناصر نیتروژن (21/3 درصد)، فسفر (25/0 درصد)، پتاسیم (69/2 درصد) و کمترین مقدار سدیم (90/7 میلی­گرم بر گرم وزن خشک) و کلر برگ (73/12 میلی­گرم بر گرم وزن خشک) در تیمار یک درصد EM و سطح شوری (7/0 دسی­زیمنس بر متر) مشاهده شد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، کاربرد ریزموجودات مفید می­تواند سبب کاهش خسارات ناشی از تنش شوری گردد. کلیدواژه‌ها

کلمات کلیدی

شوری عناصر غذایی کلروفیل پرولین EM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086148,
author = {فاضلی سلمانی, عبدالطیف and داوری نژاد, غلامحسین and عابدی, بهرام},
title = {تأثیر ریزموجودات مفید روی پاسخهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پایه UCB1پسته تحت تنش شوری},
journal = {پژوهش های میوه کاری},
year = {2020},
volume = {5},
number = {1},
month = {August},
issn = {2538-4376},
pages = {71--80},
numpages = {9},
keywords = {شوری عناصر غذایی کلروفیل پرولین EM},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر ریزموجودات مفید روی پاسخهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پایه UCB1پسته تحت تنش شوری
%A فاضلی سلمانی, عبدالطیف
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A عابدی, بهرام
%J پژوهش های میوه کاری
%@ 2538-4376
%D 2020

[Download]