ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در رﯾﺎﺿﯽ, دوره (1), شماره (1), سال (2021-8) , صفحات (1-8)

عنوان : ( حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی حاکم بر میدان مغناطیسی در جریان هندسه نوک تیز در ماخ و ارتفاعات بالا و اثر آن بر ضرایب دراگ و لیفت )

نویسندگان: سید میراله حسینی , محمد حاتمی , عزیز وظیفه شناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به حل عددی اثر جریان مگنتو هیدرودینامیک بر روی دو هندسه آیرودینامیکی، بصورت دو بعدی و سه بعدی پرداخته شده است. نتایج برای دو هندسه دو و سه بعدی که تا حدودی سعی شده است شبیه به بال موشک باشد، در ارتفاعات بالا که فشار زیاد و دما کم می باشد و همچنین ماخ های 6 و 8 در 9 زاویه حمله مختلف، در دو حالت بدون مگنت و با مگنت ضرایب لیفت و دراگ بدست آمده است. در پایان مشاهده شد که با اضافه کردن مگنت به مسئله میزان ضریب لیفت افزایش پیدا می کند که بیشترین درصد افزایش ضریب لیفت برای هندسه سه بعدی و شرایط ماخ 8 و ارتفاع 50000 متر رخ داده است که 77.5% می باشد. همچنین با مقایسه دو هندسه سه بعدی و دو بعدی مشاهده شد که زاویه استال در هندسه دو بعدی در حالت ارتفاع 9000 و ماخ 6 رخ نداده اما در هندسه سه بعدی و همین شرایط حل زاویه استال برای حالت بدون MHD اتفاق افتاده، که علت این امر را می توان در خط جریانی بودن هندسه دو بعدی دانست. البته در ادامه مشاهده شد که با اضافه کردن مگنت در هندسه سه بعدی و شرایط حل مذکور این زاویه به تاخیر افتاده است.

کلمات کلیدی

, مگنتوهیدرودینامیک, ضریب دراگ, ضریب لیفت, ماخ, زاویه استال.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086183,
author = {سید میراله حسینی and حاتمی, محمد and عزیز وظیفه شناس},
title = {حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی حاکم بر میدان مغناطیسی در جریان هندسه نوک تیز در ماخ و ارتفاعات بالا و اثر آن بر ضرایب دراگ و لیفت},
journal = {ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در رﯾﺎﺿﯽ},
year = {2021},
volume = {1},
number = {1},
month = {August},
issn = {2588-588X},
pages = {1--8},
numpages = {7},
keywords = {مگنتوهیدرودینامیک، ضریب دراگ، ضریب لیفت، ماخ، زاویه استال.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی حاکم بر میدان مغناطیسی در جریان هندسه نوک تیز در ماخ و ارتفاعات بالا و اثر آن بر ضرایب دراگ و لیفت
%A سید میراله حسینی
%A حاتمی, محمد
%A عزیز وظیفه شناس
%J ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در رﯾﺎﺿﯽ
%@ 2588-588X
%D 2021

[Download]