مدیریت آب در کشاورزی, دوره (8), شماره (2), سال (2022-3) , صفحات (1-14)

عنوان : ( تحلیل بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن در آبیاری جویچه‌ای یک در میان برای کشت کینوا )

نویسندگان: صابر جمالی , حسین انصاری , نرگس صالح نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحران آب یکی از مهم‌ترین عواملی است که در مناطق خشک و نیمه‌خشک برای تولید محصولات کشاورزی محدودیت ایجاد می‌کند و برای نیل به امنیت غذایی مطلوب باید آب در بخش کشاورزی به صورت بهینه مصرف شود. به‌منظور بررسی بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن بر روی گیاه کینوا پژوهشی به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در تابستان 1397 انجام شد. تیمارهای مورد بررسی در این پژوهش شامل 3 روش آبیاری جویچه‌ای (متداول، یک در میان ثابت و متغیر) و 3 سطح کود نیتروژن (50، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار) بود. روش‌های مختلف آبیاری جویچه‌ای بر صفات بهره‌وری اقتصادی کود، بهره‌وری فیزیکی آب (CPD)، شاخص سود به‌ازای متر مکعب آب مصرفی (BPD) و شاخص سود خالص به‌ازای متر مکعب (NBPD) و عامل جزئی سودمندی (PFP) در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار شده و سطوح مختلف کود نیتروژن نیز بر بهره‌وری اقتصادی کود، BPD، NBPD و PFP در سطح احتمال یک درصد و بر CPD در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار شد. لازم به ذکر است که اثر متقابل روش آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن بر صفات بهره‌وری اقتصادی کود و PFP در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار و بر NBPD و BPD در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار بود. نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش مقدار نیتروژن نسبت به مقدار توصیه شده (50 کیلوگرم در هکتار) در شرایط آبیاری جویچه‌ای متداول سبب کاهش بهره‌وری اقتصادی آب و کاهش بهره‌وری اقتصادی کود می‌شود. بر این اساس، بیشترین مقدار بهره‌وری اقتصادی آب، بهره‌وری فیزیکی آب و شاخص درآمد به‌ازای هر واحد آب مصرفی در تیمار آبیاری جویچه‌ای یک در میان متغیر و در شرایط اعمال 200 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن به دست آمد.

کلمات کلیدی

, بهره‌وری اقتصادی کود, بهره‌وری جزئی عامل تولید, بهره‌وری فیزیکی آب, شاخص درآمد به آب مصرفی, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086205,
author = {جمالی, صابر and انصاری, حسین and صالح نیا, نرگس},
title = {تحلیل بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن در آبیاری جویچه‌ای یک در میان برای کشت کینوا},
journal = {مدیریت آب در کشاورزی},
year = {2022},
volume = {8},
number = {2},
month = {March},
issn = {2476-4531},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {بهره‌وری اقتصادی کود، بهره‌وری جزئی عامل تولید، بهره‌وری فیزیکی آب، شاخص درآمد به آب مصرفی، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن در آبیاری جویچه‌ای یک در میان برای کشت کینوا
%A جمالی, صابر
%A انصاری, حسین
%A صالح نیا, نرگس
%J مدیریت آب در کشاورزی
%@ 2476-4531
%D 2022

[Download]