علوم اجتماعی, سال (2021-8)

عنوان : ( طراحی مدل کارآفرینی اتماعی بومی در ایران با رویکرد داده بنیاد )

نویسندگان: هما کلالیان , یعقوب مهارتی , مجید اشرفی , علیرضا خوراکیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فلسفۀ این پژوهش تفسیری، رویکرد آن کیفی و استراتژی آن روش‌شناسی نظریۀ داده‌بنیاد با رویکرد ظاهرشونده(گلیزری) می‌باشد که مؤلفه‌های کارآفرینی اجتماعی ایران را احصاء و مدل بومی طراحی می‌نماید. جامعۀ مورد مطالعۀ خبرگان کارآفرینی اجتماعی و مؤسسین شرکت‌های اجتماعی بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند 19 نفر تا اشباع نظری انتخاب و با آنان مصاحبۀ عمیق صورت پذیرفت. در راستای تجزیه و تحلیل داده‌ها؛ از بستۀ نرم‌افزاری MAXQDA نسخۀ10 استفاده و فرآیندهای کدگذاری باز، انتخابی و نظری انجام گردید. جهت بررسی استحکام پژوهش نیز از چهار معیار قابلیت اعتبار، انتقال‌پذیری، قابلیت اطمینان و تأیید‌پذیری استفاده شد. در این مدل علل (نیازها، مسائل، چالش‌ها، بحران‌های اجتماعی و زیست محیطی؛ وجود فرصت‌های اجتماعی)؛ عوامل همبسته (انگیزه‌های فردی و اجتماعی؛ عوامل فرااجتماعی؛ دانش کارآفرینی فرد؛ پیشینۀ تحصیلی، دانش و تجربۀ پیشین؛ عوامل خانوادگی؛ ابعاد شخصیتی؛ الگوهای نقش)؛ اقتضائات (مهارت‌های سازمانی کارآفرینانه؛ زیرساخت‌های سرمایه‌ای؛ گونه‌های مختلف سازماندهی؛ همگرایی نهادهای حمایتی؛ تیم و شبکه‌سازی؛ داشتن مدل کسب و کار؛ مراکز آموزشی و پژوهشی؛ منتورها و مراکز رشد؛ رفع مشکلات کارآفرینان اجتماعی)؛ شرایط میانجی (مشروعیت کارآفرینی اجتماعی؛ ثبات و همه جانبه‌نگری؛ جذابیّت فعالیت‌های کارآفرینی اجتماعی)؛ پیامدها (ایجاد ارزش‌های: معنوی؛ اجتماعی و اقتصادی)؛ عوامل زمینه‌ای (فرهنگی– اجتماعی؛ سیاسی؛ اقتصادی؛ قوانین و خط‌مشی‌ها؛ رسانه‌ها) حول ‌مقولۀ محوری\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"فرآیند خلق ارزش اجتماعی\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" شناسایی شدند. پژوهش حاضر، زوایای نوین و بینش ارزشمندی در خصوص کارآفرینی اجتماعی برای محققین آینده، کارآفرینان اجتماعی، سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان این حوزه در کشور فراهم نموده و می‌تواند راه‌گشایی برای آنان باشد.

کلمات کلیدی

, کارآفرینی اجتماعی, رویکرد داده بنیاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086218,
author = {هما کلالیان and مهارتی, یعقوب and مجید اشرفی and خوراکیان, علیرضا},
title = {طراحی مدل کارآفرینی اتماعی بومی در ایران با رویکرد داده بنیاد},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2021},
month = {August},
issn = {2008-1383},
keywords = {کارآفرینی اجتماعی، رویکرد داده بنیاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل کارآفرینی اتماعی بومی در ایران با رویکرد داده بنیاد
%A هما کلالیان
%A مهارتی, یعقوب
%A مجید اشرفی
%A خوراکیان, علیرضا
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2021

[Download]