مطالعات مدیریت گردشگری, دوره (16), شماره (54), سال (2021-8) , صفحات (45-73)

عنوان : ( بررسی و تحلیل سطح مسئولیت پذیری کارآفرینان گردشگری روستایی- شهرستان بینالود )

نویسندگان: حمید شایان , حمداله سجاسی قیداری , فهیمه جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردشگری روستایی یک رهیافت مناسب جهت تحریک کارآفرینی واحیای اقتصاد نواحی روستایی است. اما الزما بایستی کارآفرینان مسئولیت هایی را نسبت به جامعة محلی و گردشگران ایفا کنند. هدف پژوهش حا ضر تحلیل سطح مسئولیت پذیری کارآفرینان گرد شگری در ۶ رو ستای گرد شگری شهر ستان بینالود است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی و تحلیلی است. جامعة آماری پژوهش روستاهای مقصد گردشگری شهرستان بینالود بود، که بیشترین حجم گردشگروفعالیتهای کارآفرینانه را داشتند. حجم نمونه صاحبان 19۶ کسب وکارهای کارآفرینانه در حوزۀ رستوران، چایخانه و ا ستراحتگاه بودند. برا ساس نتایج، شاخص بشردوستانه بالاترین و شاخص اقتصادیْ کمترین میزان میانگین رتبه ای ازدیدگاه پاسخگویان را به خود اختصاص دادند . نتایج بیشترین سطح مسئولیت پذیری اجتماعی کارآ فرینان گردشگری را در ابرده و جاغرق و پایین ترین سطح را در زشک نشان می دهند؛ از نظرشاخص اخلاقی تفاوت معناداری بین روستاها وجود ندارد، ولی در سایر شاخصها- قانونی، بشردوستانه، اقتصادی و زیست محیطی سطح مسئولیت پذیری کارآفرینان گردشگری درروستاهای موردمطالعه، متفاوت است. کلیدواژه ها: مسئولیت پذیری اجتماعی، کارآفرینان گردشگری، گردشگری روستایی، شهرستان بینالود.

کلمات کلیدی

مسئولیت پذیری اجتماعی. کارآفرینان گردشگری. گردشگری روستایی. شهرستان بینالود.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086225,
author = {شایان, حمید and سجاسی قیداری, حمداله and جعفری, فهیمه},
title = {بررسی و تحلیل سطح مسئولیت پذیری کارآفرینان گردشگری روستایی- شهرستان بینالود},
journal = {مطالعات مدیریت گردشگری},
year = {2021},
volume = {16},
number = {54},
month = {August},
issn = {2322-3294},
pages = {45--73},
numpages = {28},
keywords = {مسئولیت پذیری اجتماعی. کارآفرینان گردشگری. گردشگری روستایی. شهرستان بینالود.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل سطح مسئولیت پذیری کارآفرینان گردشگری روستایی- شهرستان بینالود
%A شایان, حمید
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A جعفری, فهیمه
%J مطالعات مدیریت گردشگری
%@ 2322-3294
%D 2021

[Download]