آب و خاک, دوره (34), شماره (6), سال (2021-5) , صفحات (1351-1366)

عنوان : ( پیش نگری نمایه های حدی دما بر اساس سناریوهایRCP ، مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی و نیمه جنوبی خراسان رضوی )

نویسندگان: سعیده کوزه گران , محمد موسوی بایگی , ایمان بابائیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یافته های هیات بین الدولی تغییر اقلیم نشان از افزایش میانگین و مقادیر حدی دما تحت شرایط گرماایش هااانی ا.دد د. ایان باین شارر شا . منطقه ای مستعد برای اشت گیاه زعفران می باشدد از آنجا ه این گیاه حساس به مقادیر حدی دما می باشد، لذا د. این تحقیا ششام اناداز .دادادهای ما .د RCP 2076 ( تحت سنا.ی های واداشت تابشی - 2051 ( و دو. ) 2100 - 2026 (، میانه ) 2075 - حدی دمایی منطقه د. سه دو.ه آینده نزدیک ) 2050 BCSD ه با استفاده از .وش آما.ی CMIP از سری مدل های 5 MPI-ESM-LR مطالعه قرا. گرفتد برای برآو.د ششم انداز آینده از داده های مدل نمایه های حدی استخراج گردیدندد نتایج این پژوهش نشان دادند ه د. سه دو.ه ،RClimDex . .یزمقیاس شده ب دند، استفاده شدد با استفاده از نرم افزا شادصهای حدی گرم افازایش وشاادص حادی سارد ااهش مای یابنادد ،RCP و 8.5 RCP آینده نزدیک، میانه و دو. و تحت هر دو سنا.ی ی 4.5 مینه ماهاناه ،)TR تعداد شب های حا.های ) 20 ،)TXn( مینه ماهانه دمای حدا ثر .وزانه ،)TXx( همچنین شادصهای بیشینه دمای حدا ثر .وزانه د. همه ایستگاهها .وند افزایشی داشته است، د. حالی ه د.صد .وزهایی اه دماای حادا ثر متار از صاد دهام باشاد )TXn( دمای حدا ثر .وزانه ه نشان دهنده اهش .وزهای سرد میباشد، برای همه ایستگاهها دا.ی .وند منفی استد شایب تغییارات شاادص هاای ما .د بر.سای د. )TX10P( د اهد ب د، ه این شیب تغییرات د. اغلب شادص هاا د. RCP د. ایستگاه های م .د مطالعه بیشتر از شیب تغیییرات سنا.ی ی 4.5 RCP سنا.ی ی 8.5 آینده دو. بیشتر از آینده نزدیک می باشدد

کلمات کلیدی

, BCSD , تغییر اقلیم, دمای حداقل, دمای حدا ثر, .ددادهای حدی اقلیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086266,
author = {کوزه گران, سعیده and موسوی بایگی, محمد and ایمان بابائیان},
title = {پیش نگری نمایه های حدی دما بر اساس سناریوهایRCP ، مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی و نیمه جنوبی خراسان رضوی},
journal = {آب و خاک},
year = {2021},
volume = {34},
number = {6},
month = {May},
issn = {2008-4757},
pages = {1351--1366},
numpages = {15},
keywords = {BCSD ، تغییر اقلیم، دمای حداقل، دمای حدا ثر، .ددادهای حدی اقلیمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش نگری نمایه های حدی دما بر اساس سناریوهایRCP ، مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی و نیمه جنوبی خراسان رضوی
%A کوزه گران, سعیده
%A موسوی بایگی, محمد
%A ایمان بابائیان
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2021

[Download]