هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2021-09-01

عنوان : ( تاثیر الیسیتور متیل جاسمونات بر محتوای فنل و فلاونوئید وظرفیت آنتی اکسیدان کلپوره(Teucrium polium L.) در شرایط کشت بافت )

نویسندگان: مهشید طبری فرد , منیره چنیانی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهان معطر و دارویی دارای ارزش اقتصادی و جایگاه دیرینه در بحث سلامت و بهداشت جهانی هستند. یکی از راهکارهای حفظ بقاء در گیاهان، استفاده از روش های زیست فناوری در تولید متابولیت های دارویی است. به این منظور آزمایشی با هدف افزایش متابولیت های ثانوی کالوس کلپوره که یکی از گیاهان تیره نعنا است، با استفاده از الیسیتور متیل جاسمونات انجام شد. ریزنمونه از برگ گیاه 6 ماهه رشد یافته در شرایط هیدروپونیک در محیط کشت MS حاوی غلظت های مختلف از هورمون های بنزیل آمینو پورین (غلظت های0، 1 و 5/1 میلی گرم در لیتر) و نفتالن استیک اسید (غلظت های 0، 5/0 و 1 میلی گرم درلیتر) به صورت مجزا و تلفیقی کشت شد. کالوس های دارای بیشترین درصد کالزایی تحت تاثیر تیمار الیسیتور متیل جاسمونات در غلظت های مختلف (0، 50 ، 100و 200 میکرومولار) قرار گرفتند. پس از 8 هفته محتوای ترکیبات فنل، فلاونوئید و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل آن ها (براساس آزمون FRAP)، در قالب طرح آماری کاملا تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. حداکثر محتوای ترکیبات مورد سنجش و ظرفیت های آنتی اکسیدان، در تیمار 50 میکرومولار متیل جاسمونات و شرایط هورمونی\\\"BAP 1.5 + NAA 0.5\\\" میلی گرم در لیتر مشاهده شد که تفاوت های معنی دار با سایر تیمارها داشت. لذا با بکارگیری غلظت مناسب از الیسیتور متیل جاسمونات در شرایط کشت می توان ترکیبات موثره کالوس کلپوره را افزایش داد.

کلمات کلیدی

, کلپوره, متیل جاسمونات, الیسیتور, آنتی اکسیدان, فنل و فلاونوئید.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086280,
author = {طبری فرد, مهشید and چنیانی, منیره and گنجعلی, علی},
title = {تاثیر الیسیتور متیل جاسمونات بر محتوای فنل و فلاونوئید وظرفیت آنتی اکسیدان کلپوره(Teucrium polium L.) در شرایط کشت بافت},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2021},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {کلپوره، متیل جاسمونات، الیسیتور، آنتی اکسیدان، فنل و فلاونوئید.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر الیسیتور متیل جاسمونات بر محتوای فنل و فلاونوئید وظرفیت آنتی اکسیدان کلپوره(Teucrium polium L.) در شرایط کشت بافت
%A طبری فرد, مهشید
%A چنیانی, منیره
%A گنجعلی, علی
%J هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2021

[Download]