هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2021-09-01

عنوان : ( بررسی رشد و برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی کاکوتی کوهی(Ziziphora clinopodioides Lam.) در شرایط تیمار با نانوذره تیتانیوم دی اکسید )

نویسندگان: آمنه اسدی , منیره چنیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تاثیر ذرات نانو تیتانیوم دی اکسید (TiO2) با شیوه اسپری پاشی بر رشد و صفات مورفوفیزیولوژیکی (تغییرات طول و وزن اندام هوایی و ریشه، محتوای انواع کلروفیل و کاروتنوئید و شاخص پایداری غشاء) گیاه \\\"کاکوتی کوهی\\\" (Ziziphora clinopodioides) مورد بررسی قرار گرفت. گیاهان سه ماهه با غلظت های 0، 10، 60 و 120 میلی گرم درلیتر TiO2 اسپری پاشی برگی شدند؛ سپس برداشت و بررسی صفات در دو زمان 7 و 14 روز پس از آخرین تیمار صورت گرفت. نتایج نشان داد که غظت 60 میلی گرم در لیتر ذرات نانو موجب بیشینه طول و وزن بخش هوایی و ریشه، محتوای کلروفیل کل، کلروفیل های a، b و کاروتنوئیدها در برداشت دوم شد ولیکن غلظت 10 میلی گرم در لیتر این تیمار در هر دو زمان برداشت، موجب بیشترین نسبت کلروفیل a/b گردید. تیمار با ذرات نانو TiO2موجب کاهش شاخص پایداری غشاء (نسبت به گیاهان شاهد) گردید. مستند بر نتایج، تیمار با غلظت مناسب و وابسته به گونه ذرات نانو TiO2 می تواند به عنوان راهی کارآمد در جهت افزایش رشد کاکوتی کوهی پیشنهاد گردد.

کلمات کلیدی

, کاکوتی کوهی, ذرات نانو تیتانیوم دی اکسید, رشد, اسپری برگی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086281,
author = {اسدی, آمنه and چنیانی, منیره},
title = {بررسی رشد و برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی کاکوتی کوهی(Ziziphora clinopodioides Lam.) در شرایط تیمار با نانوذره تیتانیوم دی اکسید},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2021},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {کاکوتی کوهی، ذرات نانو تیتانیوم دی اکسید، رشد، اسپری برگی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رشد و برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی کاکوتی کوهی(Ziziphora clinopodioides Lam.) در شرایط تیمار با نانوذره تیتانیوم دی اکسید
%A اسدی, آمنه
%A چنیانی, منیره
%J هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2021

[Download]