تحقیقات آب و خاک ایران, دوره (52), شماره (10), سال (2021-9)

عنوان : ( پیش‌بینی تغییرات رسوب ورودی به مخزن سد با استفاده از مدل بارش-رواناب IHACRES تحت تاثیر پدیده تغییراقلیم (مطالعه موردی: سد طرق) )

نویسندگان: سهیلا سیفی , سعیدرضا خداشناس , ابوالفضل مساعدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به تغییراتی که در مقدار بارندگی و دمای مناطق طی دهه‌های اخیر به دلیل گرمایش جهانی اتفاق افتاده‌است، بررسی وضعیت تغییرات زمانی رسوب انتقالی در رودخانه‌ها ضروری می‌باشد. در تحقیق حاضر تغییرات رسوب ورودی به مخزن سد طرق تحت تأثیر پدیده تغییر اقلیم با استفاده از داده‌های دوره پایه (2000-1980) در دوره 2076-2056 مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا از برون‌داد پنج مدل اقلیمی BCC-CSM-1-1، GFDL-ESM2M، IPSL-CS5A-IR، MICRO-ESM-CHEM و MRI-CGCM3 و اجرای گروهی آن‌ها تحت 2 سناریوی انتشارRCP2.6 و RCP8.5 استفاده شد. جهت شبیه‌سازی جریان ورودی به مخزن سد نیز از مدل بارش-روانابIHACRES و جهت ارزیابی تغییرات رسوب از منحنی سنجه رسوب استفاده گردید. نتایج شبیه‌سازی جریان در دوره پایه (2000-1980) حاکی از آن بود که مدل IHACRES توانایی خوبی در شبیه‌سازی جریان ماهانه در حوضه مورد مطالعه دارد. نتایج بررسی سناریوهای مختلف تغییراقلیم نشان داد که میزان بارش در دوره آتی نسبت به دوره پایه تحت سناریوی RCP2.6 به میزان 25/7 درصد افزایش و تحت سناریوی RCP8.5 به میزان 24/1 درصد کاهش می‌یابد. هر دو سناریو به طور مشترک روندی افزایشی را برای دمای متوسط پیش‌بینی کردند. اما شیب این افزایش تحت سناریوی RCP8.5 بیشتر از RCP2.6 بود. نتایج نشان داد که با توجه به تغییرات بارش و دما، مقدار دبی در دوره آتی نسبت به دوره پایه تحت سناریوی RCP2.6 افزایشی معادل 63/13 درصد و تحت سناریوی RCP8.5 کاهشی معادل 55/22- درصد خواهد داشت. همچنین این تحقیق نشان داد که میزان تغییرات سالانه بار معلق رسوب ورودی به مخزن سد طرق در دوره آتی نسبت به دوره پایه تحت سناریوی RCP2.6 افزایشی معادل 58/11 درصد و تحت سناریوی RCP8.5 کاهشی 32/25- درصد خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, حوضه آبریز سد طرق, رسوب معلق, رواناب, تغییر اقلیم, IHACRES
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086309,
author = {سیفی, سهیلا and خداشناس, سعیدرضا and مساعدی, ابوالفضل},
title = {پیش‌بینی تغییرات رسوب ورودی به مخزن سد با استفاده از مدل بارش-رواناب IHACRES تحت تاثیر پدیده تغییراقلیم (مطالعه موردی: سد طرق)},
journal = {تحقیقات آب و خاک ایران},
year = {2021},
volume = {52},
number = {10},
month = {September},
issn = {2008-479X},
keywords = {حوضه آبریز سد طرق، رسوب معلق، رواناب، تغییر اقلیم، IHACRES},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش‌بینی تغییرات رسوب ورودی به مخزن سد با استفاده از مدل بارش-رواناب IHACRES تحت تاثیر پدیده تغییراقلیم (مطالعه موردی: سد طرق)
%A سیفی, سهیلا
%A خداشناس, سعیدرضا
%A مساعدی, ابوالفضل
%J تحقیقات آب و خاک ایران
%@ 2008-479X
%D 2021

[Download]