اندیشه دینی, سال (2021-9)

عنوان : ( نقد نظریه تحول عام در معرفت دینی از منظر آیت الله جوادی آملی )

نویسندگان: هدایت اله برومند , فهیمه شریعتی , محمدجواد عنایتی راد , عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه «تحول عام در معرفت دینی» بر اساس مبانی 1. جدایی دین از معرفت دینی، 2. تحول عام در علوم و 3. ترابط عمومی تمام معارف، 5. تاثیری پذیری معارف دینی از معارف بشری، 5. صامت بودن شریعت، 6. تاثیر پیش فرض های مفسر بر متن و ... معتقد است که هیچ فهم ثابت و ماندگار از دین نیست، حال در این مقاله به روش عقلی و تحلیلی مبتنی بر نظریات آیت الله جوادی آملی به نقد این نظریه و مبانی آن پرداخته‌ایم، عدم تحول در برخی علوم همچون گزاره های یقینی، ضروریات عقلی و صدق و کذب گزاره های علوم، وجود تحول تنزلی در کنار تکاملی، عدم تاثیر بالجمله علوم بر معارف دینی، بی دلیل بودن ترابط و تحول عام معارف بشری و به تبع معارف دینی و تناقض درونی موجود در آن، و پذیرش قواعد حاکم بر روش شناختی زبان از عوامل مهم عدم پذیرش تحول عام در معرفت دینی از منظر آیت الله جوادی آملی می باشد و در واقع این نظریه به «تبدل معرفت» می انجامد. همچنین تمایز انگاره بین اصل دین و معرفت شناسی دین و عدم وصول به درک حقیقت دین از نشانه های دیگر مردود بودن این نظریه می باشد.

کلمات کلیدی

کلیدواژه‌ها تکامل تحول تحول عام معرفت دینی سروش جوادی آملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086319,
author = {برومند, هدایت اله and شریعتی, فهیمه and عنایتی راد, محمدجواد and جوارشکیان, عباس},
title = {نقد نظریه تحول عام در معرفت دینی از منظر آیت الله جوادی آملی},
journal = {اندیشه دینی},
year = {2021},
month = {September},
issn = {2251-6123},
keywords = {کلیدواژه‌ها تکامل تحول تحول عام معرفت دینی سروش جوادی آملی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد نظریه تحول عام در معرفت دینی از منظر آیت الله جوادی آملی
%A برومند, هدایت اله
%A شریعتی, فهیمه
%A عنایتی راد, محمدجواد
%A جوارشکیان, عباس
%J اندیشه دینی
%@ 2251-6123
%D 2021

[Download]